Miljarder investeras i norr

Över 1 070 miljarder kronor investeras i norra Sverige de kommande 20 åren. En hållbar omställning tar plats och tillgången till grön el har vänt upp och ner på Sverigekartan. Luleå befinner sig i händelsernas centrum med de gröna stålsatsningarna, en växande hamn och ett tekniskt universitet.

– Det görs investeringar i en ofattbar storlek. Befolkningen i Norrbotten och Västerbotten kan komma att öka med runt 100 000 personer de kommande 15 åren om vi sköter det rätt, säger regeringens särskilda samordnare Peter Larsson.

Karta över norra Sverige med orter för industrietableringar markerade

Många stora investeringar väntar i norra Sverige. LKAB (Kiruna och Luleå), Hybrit (Gällivare), H2 Green Steel (Boden), SSAB, Talga, Malmporten (Luleå), Markbygden (Piteå), Northvolt (Skellefteå) och Norrbotniabanan är några av dem.

Luleå har hamnat i centrum av stålindustrin och flera stora satsningar är just nu under uppbyggnad. Men även andra branscher hakas på och det kommer tillverkas både konstgödsel och luftrenare i kommunen. Regeringens särskilda samordnare för företagsetableringar och företagsexpansioner i Norr- och Västerbotten är Peter Larsson. Han menar att Luleå sticker ut bland de norrländska städerna i och med den stora transformation man redan gått igenom de senaste 40 åren, som till stor del berott på LTU:s etablering.

– I och med universitetet ses staden som en trygg aktör som redan visat på sin förmåga att attrahera kompetens och talang, säger Peter Larsson.

– Luleå och Boden kommer att växa ihop alltmer under de kommande åren och städerna kommer att ses som en och samma arbetsmarknadsregion.

Den gröna el som finns tillgänglig kommer inte att räcka när allt fler hakar på det gröna tåget. Svenska kraftnät planerar en investering på 8,4 miljarder kronor för att klara elförsörjningen i norra Sverige när de stora satsningarna på grönt stål drar igång, ändå är det i nuläget osäkert om elen kommer räcka.

– Jag är övertygad om att man kommer att klara elförsörjningen. Det kommer inte att bli lätt men det kommer att gå, säger Peter Larsson.

I Skellefteå är den första stora investeringen redan på plats i form av batterifabriken och härifrån kan Luleå/Boden ta lärdom.

– I Skellefteå var man för långsam när det gällde utbyggnaden av bostäder och det kan andra städer lära sig av. Samtidigt kan man se vad det modiga bygget av Sara kulturhus betytt för omvandlingen av staden, det kan inte bara vara industrin som växer utan andra områden måste följa med och våga satsa, säger Peter Larsson.

Nu pågår en resa där företagen går från att vara råvaruproducenter till att också förädla tillgångarna på plats. Järnmalmen kommer att förädlas till järnsvamp eller stål i regionen och det gäller även andra råvaror.

– Lindbäcks är ett exempel på ett byggföretag i Piteå som i stället för att exportera timmer själva sköter förädlingen från trä till hållbara boenden, säger Peter Larsson. Vi kommer att se allt mer av det framöver.

Den som driver företag i Luleå kan vänta sig en snabb förändring av näringslivets sammansättning. Nya verksamheter kommer att etableras och det är inte lätt att förutspå exakt vad som kommer hända.

– Det kommer att myllra på ett helt annat sätt av olika näringsgrenar. Jag brukar prata om ”vi som vill vara med där det händer”-företagen, det är sådana som sätter ett värde i att vara med på plats. Det kan snabbt uppstå nya möjligheter och spinoff-effekter och då gäller det att fylla de behoven.

Katalysatorn till industriexpansionen i norra Sverige är klimatförändringarna, en faktor som inte kommer minska i betydelse framöver. I resten av Sverige och även runt om i Europa är det nu många som sneglar på Norr- och Västerbotten och funderar på hur man kan inspireras och hitta egna vägar att få fart på den gröna industrin.

– Det är verkligen dags att uppdatera den gamla bilden av norra Sverige som en region med minskande befolkning, arbetslöshet och bidragsberoende. Nu är det Norr- och Västerbotten som leder utvecklingen och det som är utmärkande är just det dynamiska och snabbrörliga. Samtidigt finns ett långsiktigt mål om hållbarhet som alla strävar mot, avslutar Peter Larsson.

Här växer Luleå med nya arbetsplatser och bostäder

Karta över Luleå

Luleå växer med nya områden för industrier och bostäder när miljarder investeras i norr. I listan nedan kan du läsa mer om de områden där nya bostäder och arbetsplatser ska byggas.

 • Bränslan, Sunderbyn: Område för småhusbebyggelse

 • Lassevallen, Sunderbyn: Område för nya verksamhetsytor i direkt anslutning till väg 97.

 • Kyrkbyn, Gammelstad: Före detta brandsatationen i Kyrkbyn. Här planeras för bostadsbebyggelse i form av radhus eller mindre flerfamiljshus.
 • Rutvik: I Rutvik planeras för fler verksamheter, kontor och bostäder. Kommunen har nyligen köpt ytterligare mark öster om väg E4 för att kunna utöka området ytterligare.

 • Mjölkudden: På Mjölkudden pågår förtätning både i centrum och på Radiomasten. Rikshem planerar utöka sin fastighet på Radiomasten med cirka 150 hyresrätter. Direkt intill Mjölkuddens centrum planerar Skanska bygga ett klimatneutralt hus med 13 våningar som ska rymma bostäder, hotell, kontor och centrumverksamhet.

 • Landsbygd: 40 småhustomter är släppta i Börtnäsheden, Måttsund. Dessutom planeras bland annat för ytterligare cirka 50 nya småhustomter i Lillviksholmen och Kallax.

 • Råneå: I Råneå planläggs ett område norr om tätorten, där kommer det att finnas plats för både industrier och mindre verksamheter.

 • Björkskatan: På Vårvägen, Björkskatan, har ny detaljplan vunnit laga kraft. Nyligen har bygglov givits för cirka 35 lägenheter samt en ny lekplats i området.

 • Centrum: I Luleå centrum pågår förtätning och utveckling. Ett flertal pågående planuppdrag ska möjliggöra för fler bostäder, hotell, kontor, handel och mötesplatser. Under hösten 2021 har detaljplan för två fastigheter antagits, dessa möjliggör för cirka 200 nya bostäder i bästa läge.

 • Dalbo: Cirka 85 småhustomter har sålts via tomtkön och byggandet pågår för fullt. Det finns även ett utpekat område för mindre flerbostadshus samt fyra kvarter avsedda för radhus/parhus/kedjehus. I området finns också två parker; en lekpark samt en naturlekpark.
  Läs mer: 150 nya bostäder till Luleå

 • Kronan: Bostadsområdet Kronan i Luleå fortsätter att växa. År 2030 ska det finnas plats för 7000 Luleåbor i området. I Kronandalen, som blir områdets centrum, pågår byggandet för fullt. Här ska totalt cirka 1 000 lägenheter byggas, både hyresrätter och bostadsrätter.

 • Malmudden: Flerbostadshus med 268 hyresrätter som byggs i tre etapper där den första pågår. Det närliggande parkstråket runt udden kommer att återställas och rustas upp i samband med byggnation av bostäderna.

 • Malmporten: Projekt Malmporten i Luleå Hamn kommer öka sin kapacitet från runt 8 miljoner till 25 miljoner ton per år. I Sverige har det har inte gjorts ett större marint infrastrukturprojekt sedan Göta kanal byggdes.

 • Hertsöheden: I direkt anslutning till Ormberget och Hertsölandets naturreservat planeras en utökning av Lerbäcken och Hertsön med cirka 1 000 nya bostäder. Planerad inflyttning i området år 2025.
  Läs mer: Nu startar planeringen för Hertsöheden

 • Svartön och Hertsön: Luleå Industripark heter det nya området där Svartön och Hertsöfältet ska öppnas upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle. LKAB etablerar en ny cirkulär fabrik på Svartön där man ska utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restproduktioner från gruvindustrin.
  Läs mer: LKAB väljer Luleå för ny industrisatsning

Bostäder för 100 000 Luleåbor

Luleå kommuns mål är att vara 100 000 Luleåbor år 2040. Här kan du läsa mer om var Luleå ska växa med nya bostäder.

Satsningar på infrastruktur och industrier

 • Norrbotniabanan: Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som
  kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.
 • LKAB: LKAB bygger en ny industripark för att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin på Svartön.
 • Talga Group: Talga Group ska bygga en anodfabrik i Luleå som ska producera anodprodukter för grönare litiumjonbatterier.
 • Catena AB (publ) och Logistic Contractor: Två av landets största industribyggare Catena AB (publ) och Logistic Contractor har etablerat sig i Luleå.
 • EgenLokal.se EgenLokal.se etablerar sig i nya industriområdet i Dalbo och därefter är det också klart att de även etablerar sig i Boden.
 • Grupo Fertiberia: Spanska koncernen Grupo Fertiberia planerar produktion av fossilfri konstgödsel och grön ammoniak i Luleå-Boden.
 • Ozoneair: Luleåföretaget Ozoneair bygger en ny anläggning i Luleå och tar hem stora delar av sin tillverkning som nu ligger företrädesvis i delar av Asien. Investering på inledningsvis 100 miljoner.
 • Consid AB: Ett av Sveriges större IT-konsultbolag Consid AB etablerar sig i Luleå.

Centrum för utveckling av grönt stål

 • SSAB har beslutat att tidigarelägga sin gröna omställning med 15 år. Masugnen ska ersättas med en ljusbågsugn och ett valsverk. Det nya stålverket ska byggas samtidigt som det gamla fortsätter sin verksamhet.
 • H2 Green Steel bygger en helt ny ståltillverkning från scratch som ska sysselsätta runt
  1 500 personer. H2 Green Steel byggs i Boden, men är lika betydelsefullt för Luleå. Industriområdet ligger faktiskt bara några kilometer från kommungränsen. Investering runt 30 miljarder.
 • SSAB, LKAB och Vattenfalls arbete med HYBRIT. I Luleå tillverkar pilotanläggningen redan fossilfritt stål och man bygger ett vätgaslager i Svartöberget.
 • Läs mer om Luleå Industripark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell
Grafik: Peter Kemi

Logotyp