VA-investering i Kyrkbyn

I samband med Trafikverkets vägarbeten i Gammelstads Kyrkstad planerar kommunen att bygga om vatten- och spillvattenledningsnätet. Förslaget...

Rutt 616 växer längs vägen

Från Gäddviksbron i Luleå till Rödberget i Boden sträcker sig Rutt 616. 33 kilometer lång och omskriven som en av de vackraste vägarna i Nor...

Vägarna byggs om i världsarvet

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad kommer Trafikverket att åtgärda väg 590, Gamla Bodenvägen och väg...

Kyrkbyn och Notviken på arbetsutskottet

Ombyggnation av vatten och avlopp i Kyrkbyn samt detaljplan på Notviken är några ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar p...

Bygglov för pumpstation på Lövskatan

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade vid sitt sammanträde den 27 maj bygglov för pumpstation på Lövskatan som en del i VA-projektet Östra lä...

Förlängd markanvisning för nytt trygghetsboende

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag grönt ljus för Galärens projektering av det nya trygghetsboendet, i fastigheten Daggkåpan på Bergvik...

Harrvikens marina på nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade vid sitt sammanträde på onsdagen ett yttrande gällande Harrvikens Marina AB:s ansökan om tillstånd för...

Cykelväg till Storheden dras om igen

I samband med arbete med Östra länken är det nödvändigt att ändra dragningen av gång- och cykelvägarna i området mellan Storheden och Notvik...

Logotyp