150 nya bostäder till Luleå

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslag som innebär drygt 150 nya bostäder till Luleå. Det gäller markanvisningar och detaljplaner på Björkskatan, Dalbo och på Varvet i Luleå centrum. Arbetsutskottet beslutade även att återremittera ärendet om Utvecklingsplan Centrum.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder två gånger varje månad. På sammanträdet den 23 maj behandlades totalt 31 ärenden.

Arbetsutskott beslutade även att godkänna medel till samverkansprojekt kring tillgängligare folkhälsoarbete och tidiga insatser för barn och unga.

Lundqvist Intressenter AB föreslås få markanvisning norr om Dalbovägen för totalt 30 radhus i bostadsrättsform.

150 nya bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärenden om markanvisningar och detaljplaner på Björkskatan, Dalbo och på Varvet i Luleå centrum som innebär drygt 150 nya bostäder.

Två ärenden gäller markanvisningar i Dalbo (Björsbyn 1:12). Lundqvist Intressenter AB vill bygga 30 radhus på Dalbo, och Daltallen Projekt AB 26 par- och kedjehus. Samtliga i bostadsrättsform. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslagen att godkänna markanvisningarna. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Riksbyggen vill bygga ett femtiotal bostadsrätter för personer som är 55 år och äldre i Björkskata centrum. Företaget har ansökt om direktanvisning samt ändrad detaljplan. Arbetsutskottet beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner markanvisningen.

Galären vill riva fastigheten Fjärilen 3 på Varvet i Luleå centrum och bygga ett nytt flerbostadshus med cirka 40 lägenheter. Företaget har ansökt om ändrad detaljplan för att bygga upp till tio våningar. Nuvarande detaljplan tillåter bostäder i två våningar. Kommunstyrelsen föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten.

– Det är många som är intresserade av att bygga i Luleå och det är glädjande. Bara de ärenden vi behandlade idag innebär drygt 150 nya bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Återremiss för Utvecklingsplan Centrum

Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet om att ställa ut Utvecklingsplan Centrum för granskning på nytt under juni. Det efter att (C, L och M) yrkat på återremiss med hänvisning till att trafiksituationen behöver utredas ytterligare.

– Utöver revideringar kring byggnadshöjder i östra innerstan så har ändringar gjorts bland annat avseende byggnadshöjder i kvarteret bakom Pontusbadet, farligt gods och kulturmiljö. Det blev återremiss för att majoriteten i arbetsutskottet anser att trafiksituationen behöver utredas vidare. Det är viktigt att bygga en plan som är långsiktigt så det är bra att vi tar diskussionerna nu, förklarar Carina Sammeli.

Skolstruktur för Gammelstads och Notviken/Tuna

Två ärenden om finansiering av beslut om förändrad skolstruktur för Gammelstad och Notviken/Tuna var uppe på arbetsutskottet.

– Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendena till budgetutskottet för beslut i strategisk plan och budget 2023–2025 till hösten, utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut, säger Carina Sammeli.

Tillgängligare folkhälsoarbete och tidiga insatser för barn och unga

Arbetsutskottet beslutade om medel för två samverkansprojekt:

  • Totalt 3 miljoner kronor till projektet Prevention i samverkan, PIS. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka kring tidiga insatser till barn och unga.
  • 437 400 kronor till ett projekt för att fler medborgare med olika språklig bakgrund och andra behov av språkstöd ska kunna ta del av information om kommunens folkhälsoarbete.

Information om Utvecklingsplan Porsön

Politikerna informerades om det fortsatta arbetet kring Utvecklingsplan Porsön.

Samråd för Utvecklingsplan Porsön hölls i december och januari och nu pågår bearbetning av synpunkter som kommit in från medborgare, fastighetsägare, verksamhetsutövare och myndigheter. Olika aktörer har bjudits in för samtal om hur frågor eller förslag som kommit fram ska omhändertas.

Fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiska partier och kommunala förvaltningar har bjudits in till en workshop som kommer att hållas den 16 juni 2022. Syfte med mötet är att konkretisera de områdesvisa rekommendationerna.

Bland övriga ärenden

  • Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att bevilja arbetsmarknadsförvaltningen två miljoner kronor under 2022 samt 3,9 miljoner kronor årligen fram till 2026 för att finansiera samverkansprojekt för effektivare kompetensförsörjningsprocess. Beslut fattas i kommunfullmäktige.

  • Arbetsutskottet ställde sig bakom socialnämndens föreslag om att familjerådgivningen ska ta ut en avgift på 200 kronor per samtal från och med 1 september 2022. De som har ekonomiskt bistånd slipper avgift. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

  • Kommunfullmäktige föreslås bevilja 10 miljoner kronor i bidrag till renovering av Teknikens hus. Kommunstyrelsens ordförande föreslås få i uppdrag att underteckna gemensamt inriktningsdokument med regionen för fortsatt utveckling av Teknikens Hus.

  • Förslag att bifalla motion (C, L, SJVP, KD) om total genomlysning av bidrag och sponsring till idrottsföreningar. Kommunstaben hade yrkat avslag.

  • Motion (L) om att avbryta all samverkan med Ryssland. Förslaget är att bifalla två punkter i motionen: avbryta vänortssamarbetet med Murmansk samt ge kommundirektören i uppdrag att ytterligare undersöka om kommunen kan göra andra markeringar som visar att vi inte tolererar Putins aggressioner.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Illustration: Lundqvist, SandellSandberg


Uppdaterat: 23 maj 2022

Logotyp