Här vill kommunen bygga

Kommunstyrelsen beslutade i april om en plan för markanvisning. Planen pekar ut områden som kommunen reserverar för byggaktörer som är intresserade av att bygga bostäder i Luleå. Nu finns en karta på kommunens webbplats som visar dessa områden. Kartan gör det lätt för aktörer som vill vara med och utveckla Luleå att ta del av kommunens planer för bostadsbyggandet.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om att bygga på ett angivet område.

– Det är en styrka att vi har kommunal mark för nya bostäder. Det skapar förutsättningar för en långsiktig planering för att tillgodose behovet av bostäder och gör kommunen attraktiv både för aktörer och för befintliga och nya Luleåbor, säger AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef.

Nu finns aktuella markanvisningar tillgängliga via kommunkartan. Här ser du utpekade områden inom de olika stadsdelarna.

27 områden aktuella för markanvisning

Markanvisningsplanenlänk till annan webbplats anger inriktningen för var kommunen ska markanvisa. Den pekar också ut de områden som är aktuella och prioriterade för markanvisning. Dessa finns nu tillgängliga via kommunkartan, under fliken Samhälle och gator. länk till annan webbplats

Totalt är 27 områden aktuella för markanvisning inom alla stadsdelar inklusive Råneå och Antnäs. Några områden som pekas ut är bland annat Kronan, Bävern, Munkebergs strand och Notviken.

Områden kan kompletteras och prioriteringar ändras när nya förutsättningar

– Nu har vi till exempel fått i uppdrag att utreda fler områden för bostäder mot Boden i och med etableringen av H2 Green Steel. Det kan innebära att planen kompletteras med fler områden mot Boden eller att befintliga områden prioriteras högre, säger AnneLie Granljung.

Plan för bostadsbyggandet

Under året ska kommunen även ta fram en bostadsförsörjningsplan. Den ska ange vilka mål kommunen har med bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet, samt peka på vad kommunen ska göra för att nå uppsatta mål.

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån den befolkning som finns i kommunen. Som ett första steg i det arbetet har kommunen beställt en analys av bostadsläget. Analysen ska ligga till grund för framtagandet av riktlinjer för planering av bostadsförsörjning.

Resultat av bostadsförsörjningsplanen kan komma att påverka markanvisningar, både antalet områden och prioriteringar mellan olika områden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Karta: Luleå kommun

Logotyp