Önskemål: Fler billigare bostäder

Luleå kommun ska ta fram en långsiktig plan för bostadsbyggandet i Luleå, en så kallad bostadsförsörjningsplan. För att ta reda på hur behovet ser ut och vilken typ av bostäder medborgarna vill ha har en analys av bostadsläget gjorts. Analysen visar bland annat att gruppen unga vuxna vill ha fler små och billiga hyresrätter, och att det framöver finns en stor grupp äldre som kommer att behöva mer anpassat boende.

– Det är både spännande och viktigt att jobba med planering av bostadsförsörjning. Bostäder är en fråga som spänner över många områden. Det handlar om goda bostadsområden och om att alla ska ha någonstans att bo men också om hur Luleå ska fortsätta utvecklas till en attraktiv stad på ett hållbart sätt, förklarar Mia Persson som är strateg på samhällsutvecklingenheten.

Analysen av bostadsläget visar hur medborgarna vill bo. Nu ska kommunen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning som ska säga vad kommunen har för mål med bostadsbyggandet och vad man ska göra för att nå målen.

Analys av bostadsläget

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån den befolkning som finns i kommunen. Som ett första steg i det arbetet har Luleå kommun beställt en analys av bostadsläget. Analysen ska ligga till grund för framtagandet av riktlinjer för planering av bostadsförsörjning.

Grupper som har studerats är ungdomar och unga vuxna, studenter, personer med funktionsnedsättning, äldre, asylsökande, ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och andra nyanlända, kvinnor i behov av skyddat boende samt ekonomiskt svaga grupper på bostadsmarknaden.

Behov av fler billigare bostäder

Analysen visar att Luleå har en stabil befolkningsökning och en förhållandevis låg arbetslöshet. Bostadsförsörjningen är god och det finns ingen underliggande strukturell bostadsbrist, det har byggts tillräckligt i kommunen. Däremot finns det ett stort behov av fler billigare bostäder, fler än vad marknaden kan producera. Enligt analysen innebär det att en hög grad av exploatering inte leder till en bättre bostadsförsörjning i kommunen.

Överlag finns det en efterfrågan på bostäder vilket syns på bostadspriserna som är högre i Luleå än hos de flesta jämförbara kommunerna. Tomtkön är lång och det är även kötiderna till hyresrätter.

Analysen rekommenderar att kommunen fram till 2030 bygger totalt 1650 bostäder varav 1000 föreslås vara hyresrätter, 250 bostadsrätter och drygt 300 småhus.

Så kan Luleås bostadsmarknad utvecklas

Rapporten lyfter också fram några konkreta åtgärdsförslag för att utveckla bostadsmarknaden:

  • Använd mer flexibla planer utifrån marknadens efterfrågan vid planering av bostäder.
  • Fokusera på blandad och varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer.
  • Gynna innovativa lösningar för billigare bostäder.
  • Planera för fler tomter för självbyggande på olika platser i kommunen.
  • Inför seniorlots som hjälper seniorer till ett mer anpassat boende.
  • Bygg små trygghetsboenden på andra platser i kommunen.
  • Utred kompis-kontrakt eller andra innovativa lösningar för unga.

Så jobbar kommunen vidare

Under året ska kommunen ta fram riktlinjer som bland annat anger kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, samt pekar på vad kommunen ska göra för att nå uppsatta mål. Arbetet leds av samhällsutvecklingsenheten.

FAKTA

  • Analysen genomfördes av WSP i slutet av 2020 på uppdrag av Luleå kommun.
  • Läs hela analysenPDF

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Luleå kommun

Logotyp