Skolstruktur Bergnäset - förvaltningen föreslår utvecklingsalternativ 1 till nämnden

En utredning av skolstrukturen på Bergnäset har pågått sedan 2022 där dialoger även hållits med personal, vårdnadshavare och elever. Nu presenterar Barn- och utbildningsförvaltningen sitt förslag till beslut för området. Det innebär bland annat att det föreslås att Bergskolan och Mandaskolan blir ett samlat skolområde, och att en förskola i Sörbyarna utreds.

– Det känns alltid bra att komma fram till ett förslag till beslut efter en lång utredning. För att säkra en bra utbildning även framåt i en växande Luleå behöver vi ha en plan för varje upptagningsområde, säger Maarit Enbuske, skolchef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Bergskolan uppifrån

I alternativet blir Bergskolan (på bilden) och Mandaskolan ett samlat skolområde som ska bestå av tre skolor för årskurs f-3, 4-6 och 7-9.

Utvecklingsalternativ 1 för skola och förskola

I utredningen har två alternativ tagits fram för förskolan respektive skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att beslut tas om att genomföra utvecklingsalternativ 1 för båda verksamheterna inför Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Alternativ 1 för förskolan innebär att Stenåsens förskola byggs om och utökas med en avdelning (och blir totalt 4 avdelningar) samt får en större utemiljö. Klippans förskola med 4 avdelningar läggs ned på sikt.

Ett önskemål framförs också om en framtida markreserv för ny förskola på Bergnäset, där placeringen som anges i första hand är ett område på Blockvägen. Utlokalisering av en ny förskola inom Sörbyarna ska utredas.

Alternativ 1 för skolan innebär att Bergskolan och Mandaskolan blir ett samlat skolområde som ska bestå av tre skolor för årskurs f-3, 4-6 och 7-9. Det innebär en om- och nybyggnation av Bergskolan som kommer innehålla årskurserna 4-6 och 7-9. Även skolgården behöver anpassas till de årskurserna. Mandaskolan renoveras till stora delar och inrymmer f-3. Även där anpassas skolgård för elever i årskurs f-3.

Hedskolans elever f-6 flyttas till Bergsskolans skolområde. Fritidshemslokalen i anslutning till Bergskolan rivs och marken tas i anspråk för en skolgård. Verksamheten flyttas till skolbyggnaderna. En ny idrottshall byggs och ersätter tidigare idrottshall inom det nya skolområdet.

Utredningen har genomförts i samverkan mellan Kommunstaben, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen -

Varför utvecklingsalternativet föreslås

Ur ett samhällsperspektiv är bedömningen att alternativ 1, förskola bidrar till stärkt service på landsbygden och att fler barn får närmare till förskola.

Utvecklingsalternativ 1, för skolan bedöms i högre grad bidra till målet om kommunens som attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning och personalens arbetsmiljö. Ett samlat skolområde bidrar också till bättre tillgång till specialsalar, skolbibliotek och elevhälsa för eleverna.

– Alternativ ett är den som fått mest stöd från olika håll i utredningen och i de samråd som vi haft. Ett samlat skolområde kommer bland annat att underlätta i rekrytering av personal. Att skapa attraktiva tjänster är en högaktuell fråga inom utbildningsområdet idag, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Alla utvecklingsalternativ innebär investeringar och kostnader för en utökad verksamhet. Utvecklingsalternativ 1 för både skola och förskola har visat sig i barnkonsekvensanalysen bidra mest till barns bästa och tillvarata deras rättigheter.

Dialoger med personal, vårdnadshavare och elever

När utredningen startade 2022 hölls dialoger med personal, vårdnadshavare och elever. Rapporten har även visats för samråd under september 2023. Under samrådet har vårdnadshavare och personal haft möjlighet att lämna synpunkter på rapporten och ställa frågor. Samrådet gav i stort en positiv bild av både process och framtagna förslag. Utvecklingsalternativ 1 skola förordades av personal och vårdnadshavare. Inga synpunkter om upptagningsområde Bergnäset eller en ny högstadieskola framkom under dialogen.

FAKTA Skolstruktur Bergnäset

  • Det finns tre kommunala förskolor och tre kommunala grundskolor i området. Det finns även en fristående skola F-9, samt två fristående förskolor.
  • De kommunala förskolorna är: Bergstaden, Klippan och Stenåsen.
  • De kommunala grundskolorna är: Mandaskolan (F-6), Bergskolan (7-9) och Hedskolan (F-6).
  • Bergnäsets upptagningsområde för årskurs 7-9 omfattar utöver stadsdelen Bergnäset även Gäddvik och Sörbyarna. En stor del av eleverna åker skolskjuts till och från skolan i årskurs 7-9.
  • Läs mer på: Skolstruktur - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Luleå kommun

Logotyp