Halverad sanktionsavgift för Nåidenhallen

Byggsanktionsavgiften för Nåidenhallen halveras. Det beslutade miljö- och byggnadsnämnden på sammanträdet den 26 januari. Nämnden beslutade också att godkänna Luleå energis ansökan om ändring av miljöfarlig verksamhet kopplad till fjärrvärmeanläggningen i Råneå

Fastighetsägaren till Nåidenhallen, stadsbyggnadsförvaltningen, får betala drygt 750 000 kronor i byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggåtgärder utan bygglov och startbesked.

Byggsanktionsavgift för Nåidenhallen halveras

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att halvera byggsanktionsavgiften mot stadsbyggnadsförvaltningen (fastighetsägaren) för att ha påbörjat byggåtgärder på Nåidenhallen utan bygglov och startbesked. Sanktionsavgiften fastslogs till 752 591 kronor.

– Nämnden ansåg att sanktionsavgiften var oproportionerligt stor i förhållande till överträdelsen. Startbeskedet saknades. En ansökan om bygglov hade lämnats in men inte hunnit beviljas när anmälan kom in den 17 november, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Maritha Meethz och fortsätter:– Vi har stämt av och jämfört med ärenden av liknande överträdelser och karaktär. Det är viktigt att likabehandlingsperspektivet är vägledande, och att alla behandlas lika i bedömningen. Därav bedömningen och beslutet att halvera sanktionsavgiften.

Bakgrund

Ett tillsynsärende angående misstänkt olovlig åtgärd på Nåidenhallen registrerades hos miljö- och byggnadsnämnden den 17 november 2021. Nämnden ska enligt plan- och bygglagen ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i lagen, det gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften räknas fram genom en formel som är baserad på area och prisbasbelopp vilket i det aktuella ärendet innebär 1,5 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel, om sanktionsavgiften inte står i proportion till överträdelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen som är fastighetsägare menar att de vidtagna åtgärderna var nödvändiga för att säkra Nåidenhallen och de omgivande byggnaderna från skada och att alla åtgärder har varit i det allmännas intresse. Förvaltningen anser att ingen byggsanktionsavgift ska utgå i detta fall alternativt att avgiften sänks.

Bygglov beviljades den 8 december 2021 och startbesked den 14 december.

Ändring av miljöfarlig verksamhet för fjärrvärmepanna i Råneå

Miljö- och byggnadsnämnden godkände Luleå Energi AB:s anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet avseende fjärrvärmeanläggningen på området Tallheden i Råneå. Ändringen innebär att bolaget under en begränsad tid vill driva anläggningen med cyklonrening utan efterföljande filterrening vilket innebär högre stoftutsläpp. Orsaken är en brand i somras som skadade anläggningens filterrening. En ny panna väntas på plats under 2022-2023.

Luleå Energi menar att ändringen inte kommer att innebära olägenheter i närmiljön vare sig för människors hälsa eller miljön.

Nämnden beslutade även att anläggningen inte får användas om det visar sig att bränslet inte är av tillräckligt bra kvalitet och att åtgärder omgående måste vidtas om det uppstår olägenheter. Beslut gäller som längst fram till den 30 juni 2023.

Bland övriga ärenden

  • Samrådsyttrande över förslag till utvecklingsplan Porsön
  • Årsuppföljning 2021
  • Totalt 17 bygglovsärenden

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Uppdaterat: 28 januari 2022

Logotyp