Ledarskap, mål och samverkan ger effekt

Tydligt ledarskap, realistiska mål och effektiv samverkan - det är några av åtgärderna som föreslås i rapporten ”Luleås ekonomi och digitalisering” som presenterades idag på ett seminarium, arrangerat av Luleå kommun. Rapporten har sin utgångspunkt i de utmaningar som kommunen står inför.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Josefin Hedberg, Karl-Gunnar Holmqvist, Darja Isaksson, Erik Langby och Erika Svanström på uppdrag av Luleå kommun.

rapportsläpp

Rapporten "Luleås ekonomi och digitalisering" presenterades på ett seminarium i ett välbesökt Vetenskapens hus. Erik Langby, Karl-Gunnar Holmqvist, Josefin Hedberg och Erika Svanström från arbetsgruppen, berättade om kommande utmaningar och förslag till åtgärder.

I rapporten redogörs för de utmaningar som landets alla kommuner står inför. Bland annat en åldrande befolkning, med ökade välfärdskostnader som följd. De överskott Luleå kommun haft åren 2012 till 2017 baseras till stor del på utdelningar från kommunalt ägda bolag och reavinster från fastighetsförsäljningar. Liknande överskott är inte att vänta under kommande år.

Utan besparingar under åren 2019–2022 bedöms kommunens ekonomiska underskott uppgå till mellan 300 och 400 miljoner kronor vid mandatperiodens utgång.

Rapporten föreslår ett digitaliseringsdrivet förändringsarbete för att vända trenden och undvika skattehöjningar. Ett sådant förändringsarbete förutsätter tydligt ledarskap, strukturerat budgetarbete och att kommunen ökar sin förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i sin verksamhetsutveckling.

Som första åtgärder föreslås:

  • En tilläggsbudget för 2019 – justeringar av driftsbudget och investeringar
  • Införande av en utvecklingsorganisation direkt underställd kommundirektören
  • Mobilisering av medarbetarna i förändringsarbetet genom breda utbildningar
  • Ny budgetprocess
  • Arbetssätt för uppföljning och utvärdering
  • Säkerställa realistiska mål
  • Etablera ett utvecklat kommunikationsarbete

Nu inleds arbetet med att diskutera och omhänderta synpunkter och förslag från rapporten.

– Vi ska nu fokusera på vad som gör mest nytta på lång sikt. Vi har redan nu beslutat om att ta fram en tilläggsbudget för 2019. Ytterst blir det en politisk fråga hur vi ska hantera kommunens utmaningar på bästa sätt, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Text: Karin Kemi

Foto: Frank Rizo

03 december 2018

Logotyp