Besked i dag: Hertsö badhus ska byggas

Allt pekar på att det blir ett nytt badhus på Hertsön. Det efter att kommunfullmäktige idag, efter en lång debatt, klubbade igenom förslaget om att utöka investeringsbudgeten med 45 miljoner kronor till totalt 185 miljoner. Beslutet fattades efter votering.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 23 maj behandlade kommunfullmäktige totalt 15 ärenden.

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Liljewall arkitekter AB

Ja till ökad budget för Hertsö badhus

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att utöka investeringsbudgeten för det nya badhuset på Hertsön med 45 miljoner kronor, från tidigare beslutade 140 miljoner till 185 miljoner. Stadsbyggnadsnämnden får därmed i uppdrag att gå vidare med byggnationen. (M), (KD), (C), (LPo) samt (L) yrkade avslag.

Beslutet fattades efter votering där 34 ledamöter var för utökad investeringsbudget och 22 emot.

Driftkonsekvenser för kultur- och fritidsnämnden omhändertas i strategisk plan och budget 2023–2025.

Orsaken till den beräknade kostnadshöjningen är ökade material- och transportkostnader.

Här kan du läsa mer förslag till beslut (arbetsutskottet)
Läs mer om det planerade badhuset på Hertsön

Bifall till motion om kollektivtrafiken i hela Luleå kommun

(V) föreslår i en motion att Luleå kommun ska arbeta för att kollektivtrafiken på Luleås landsbygd ska ingå i LLT:s linjenät, samt att integrationen av landsbygdstrafiken ska ske med bibehållen enhetstaxa i LLT:s linjenät.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion om gästparkering vid stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motion (-) om gästparkering vid entrén till stadsbyggnadsförvaltningen.

Nollvision av utbrända barn med NPF i skolan

Ett e-förslag som föreslår att kommunen beslutar om en nollvision av utbrända barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i skolan har lämnats in.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå e-förslaget. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en övergripande plan om stöd för barn och elever med behov av särskilt stöd så att alla barn och elever ska uppnå kunskapsmålen. Planen ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast december 2022.

Motioner

Kommunfullmäktige beslutade att följande motioner ska skickas vidare för beredning:

  • Motion (SD) om att införa fluorsköljning i grundskolan
  • Motion (V) om att införa sextimmars arbetsdag
  • Motion (MP) om workshop kring klimat- och miljömål
  • Motion (MP) om sänkt pris på familjekort på badhus
  • Motion (C), (SJVP), (L), samt (KD) om unga helgaktiverare på boenden inom omsorgen

Interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade att följande interpellationer anses besvarade: Interpellation (RS) om husrivning i Svartöstaden, interpellation (L) om Luleå riskerar en braindrain av personal samt interpellation (-) om EU-samordnare i Luleå kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen (-) om gamla brandstationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktige 20 juni 2022.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Illustration: Liljewall arkitekter AB

Logotyp