LTU inleder forskning ihop med Luleå Industripark

Luleå kommun, Luleå tekniska universitet och Sweco inleder nu ett gemensamt treårigt forskningsprojekt. Kopplat till Luleå Industripark ska projektet utforska användningen av verktyget digital tvilling för projektledning av storskaliga industriprojekt ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv. Det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, finansierar projektet.

Luleå Industripark från ovan med Luleå centralort i fjärran. Det befintliga industriområdet Svartön rakt fram och till höger Hertsöfältet där det nya industriområdet med nya etableringar växer fram.

– Digitala tvillingar kan användas för att simulera och analysera olika scenarier i en byggprocess, vilket ger mer effektiva beslut, konstaterar Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef på avdelningen för industriellt och hållbart byggande på Luleå tekniska universitet.

Luleå kommun är mitt inne i ett av de mest komplexa projekt kommunen hanterat. Att etablera flera stora industrietableringar parallellt med att bygga en ny, större stad. Det är en komplicerad process med många överlappande intressen. Detaljplanearbetet blir ett pussel i flera steg och nivåer, där fakta ändras löpande under processen.

Nu testas nya tekniker för att bättre synliggöra utmaningar och hjälpa alla intressenter att hitta smarta lösningar, bland annat en digital tvilling, helt enkelt en digital kopia över aktuella områden där olika byggnader och vägar kan läggas in för att simulera olika lösningar.

Johan Larsson, förklarar:

– Digitala tvillingar som teknologi blir alltmer centrala i industrins gröna omställning som virtuella representationer av fysiska system. De möjliggör simulering och analys för hållbara och effektiva beslut. Inom byggsamordning och projektledning främjar de samarbete och hantering av komplexa värden, utmanar gamla arbetssätt och skapar nya möjligheter för innovation och effektivitet.

Det är Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, som finansierar forskningsprojekt och de har har beskrivit relevansen av projektet på det här sättet:

”Detta är en utmärkt bra ansökan för ett industrinära forskningsprojekt, som syftar till att med hjälp av följeforskningsmetodik studera möjligheterna att utnyttja digitala tvillingar för styrning av megaprojekt. Projektet är en fallstudie kopplad till Luleå Industripark - en del i den gröna omställningen i norra Sverige - vilket bidrar till en enastående relevans.”

Projektet stödjer den gröna industriomställningen i norra Sverige som är en viktig del av landets strävan att minska koldioxidutsläppen. Bara SSAB:s omställning i Sverige till fossilfritt stål väntas bidra till en minskning av Sveriges totala koldioxidbelastning med ungefär tio procent, varav investeringen i nytt stålverk i Luleå väntas stå för hela sju procent.

Den gröna omställningen är också kopplad till Smart Built Environments mål om att främja cirkulär resurshantering och effektivisera processer, vilket inte bara gynnar miljön utan även kan leda till kostnads- och tidsbesparingar.

Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark på Luleå kommun:

– Det här komplexa projektet har redan fött nytänkande lösningar, helt enkelt för att vi ställs inför helt nya utmaningar. Jag tänker bland annat på den så kallade ”Luleå-modellen” som föddes kring utmaningarna att förse alla etableringars kraftbehov. Där kunde nya arbetsmetoder frigöra mer kraft då det fanns "luft i systemet", genom att alla berörda parter samlades i en konstruktiv dialog i så kallade runda-bords-samtal.

– Vi behöver fler nytänkande arbetsmetoder och vi behöver våga testa nya tekniska lösningar och utvärdera, lite blir det här en ”test-bädd” för Sverige i stort. Det kommer att födas insikter och lärdomar som vi kan dela med andra, givetvis. Här ser jag digital tvilling som en spännande möjlighet som kan sätta en ny standard för hur vi kan optimera resurser i stora och komplexa projekt, säger Robert Eriksson.

Robert Eriksson, Luleå kommun och Johan Larsson, Luleå tekniska universitet är glada över det beviljade projektstödet.

Robert Eriksson, Luleå kommun och Johan Larsson, Luleå tekniska universitet är glada över det beviljade projektstödet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Industripark

Logotyp