Detaljplan för fiskodling klar för beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde idag den 14 augusti igen efter sommaruppehållet. På dagordningen fanns bland annat förslag till detaljplan för en landbaserad fiskodling i Sunderbyn.

Drönarvy över den planerade fiskodlingen i Sunderbyn, vid Luleälven. Bilden är en designskiss från STARK arkitekter.

Utskottet ställde sig bakom förslaget till detaljplan för fiskodlingen som ska etableras längs Luleälven och vägen 97, norr om Avans färjeläge. Anläggningen fyller två syften i gällande översiktsplan, dels att området beskrivs som landsbygd med oförändrad användning för areella näringar. Dels att kommunen ska verka för en ökad produktion, förädling och försäljning av livsmedel.

– Det är oerhört skönt att planen för odlingen är på plats. Det var ett hårt arbete med flera aktörer som gett resultat, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Det är Hushållningssällskapet som vill bygga anläggningen som kommer att byggas ut i etapper. Fullt utbyggd bedöms den ha en produktion omfattande cirka 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året. Verksamheten bedöms generera 50–60 nya arbetstillfällen i Sunderbyn.

Detaljplanen innebär att 6,5 hektar planläggs för odling och landbaserad fiskodling. Fyra hektar sparas som naturmark för att värna om naturvärden längs Luleälvens strand.

Parallellt med detaljplanearbetet pågår en tillståndsprövning enligt miljöbalken för landbaserad fiskodling. Det är kommunfullmäktige som antar detaljplanen.

Detaljplan för nya bostäder i Innerstaden

Utskottet biföll även förslaget till en ny detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Landsgatan. Området ligger i korsningen mellan Kungsgatan och Gammelstadsvägen ungefär i höjd med Stadsvikens hälsocentral. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse med ca 40 lägenheter genom att en grönyta kan förtätas med nya flerbostadshus motsvarande fem till sju våningar. Området föreslås att överlåtas genom markanvisning.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan i och med att den följer syftet att förtäta i stadsbygden för att tillgodose behovet av bostäder.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila


Uppdaterad 14 augusti 2023

Logotyp