VA-avgifterna föreslås höjas

Avgifterna för vatten och avlopp i Luleå föreslås höjas från och med årsskiftet. Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott tog ställning till igår innebär att den fasta och rörliga brukningsavgiften höjs med 20 procent och anläggningsavgiften med tio procent.

Ökade kapitalkostnader, läget i omvärlden och ränteläget är några av orsakerna som gör att kommunen behöver justera avgifterna för vatten och avlopp.

Vid sammanträdet igår ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott och även kommunstyrelsen bakom infrastruktur- och servicenämndens förslag om justeringar. Ökade kapitalkostnader, räntehöjningar, genomförda investeringar samt påverkan från pandemin och Rysslands krig i Ukraina ligger till grund för förslaget. Beslut fattas av kommunfullmäktige i december.

Brukningsavgiften höjs med 20 procent

Den fasta och rörliga brukningsavgiften förslås höjas med 20 procent. Det innebär 169 kronor mer i månaden för den som bor i en normalstor villa och 97 kronor per månad för den som bor i lägenhet.

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. De ska också täcka kostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande säger att VA-verksamheten under de senaste 12 åren har varit inne i en intensiv investerings- och utvecklingsfas för att möta ett växande Luleå, framtida behov och säkra en god och hållbar vatten- och avloppsförsörjning för Luleåborna, bland annat med Östra länken.

– Under de senaste tio åren har kapitalkostnaderna ökat från cirka 55 miljoner per år till 90 miljoner kronor. Mellan 2023-2030 förväntas de sammanlagda kapitalkostnaderna att öka med nästan det dubbla, från 90 till 170 miljoner. För att säkerställa en fortsatt balanserad utveckling av brukningsavgiften behöver VA-avgiften justeras, säger Carina Sammeli.

Anslutning till kommunala VA-nätet blir dyrare

Anläggningsavgiften som är en obligatorisk engångsavgift som betalas vid anslutning till det kommunala VA-nätet föreslås höjas med tio procent. För en normalstor villa motsvarar det en höjning med 24 312 kronor per anslutning till totalt 172 733 kronor. Anslutning för ett flerbostadshus höjs med 66 002 kronor till totalt 468 945 kronor inklusive moms.

Höjning av anläggningsavgifter föreslås ske stegvis under åtta år med motsvarande sex procent årligen. Indexjustering enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) bidrar till en justering av anläggningsavgifterna motsvarande tio procent inför 2024.

Utan justeringen av anläggningsavgiften bedöms kostnadstäckningen för 2023-2028 endast motsvara 60 procent av kostnaderna.

Förslag till ny VA-plan ute på samråd

Det kommunala bolaget Lumire Länk till annan webbplats., Luleå miljöresurs, är den som ansvarar för kommunens vatten och avloppshantering. Ett förslag till ny vatten- och avloppsplan (VA-plan) Länk till annan webbplats. som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske för hela Luleå kommun ligger ute på samråd till och med 10 januari 2024. Planen omfattar både de som har kommunal VA-försörjning och för den som har enskild lösning.

Beslut om den nya VA-planen fattas av kommunfullmäktige i juni 2024.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Logotyp