Tio miljoner till arbetsmarknaden i Luleå

Coronapandemin påverkar arbetsmarknaden i Luleå, bland annat genom en ökad arbetslöshet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beviljat arbetsmarknadsförvaltningen sammanlagt 10,3 miljoner kronor under fyra år från potten strategiska utvecklingsinsatser. Uppdraget syftar till att genom ökad samordning få bättre kompetensförsörjning och skapa insatser för att möta Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden, både på kort och lång sikt.

Samordning ska skapa bättre möjligheter för kompetensförsörjning och möta Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden.

Uppdraget fokuserar på samordning och samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsorganisationer för att tillsammans kunna kraftsamla och gemensamt arbeta med frågor runt kompetensförsörjning. Det ska bland annat resultera i att arbetsgivare får lättare att hitta rätt kompetens, fler arbetstillfällen i Luleå och fler arbetssökande får större möjlighet till arbete eller utbildning. Tillsammans skapar det på sikt en befolkningstillväxt i Luleå.

– Genom att samordna och knyta ihop olika aktörer, ger det bättre förutsättning och möjligheter för arbetsgivare att lättare hitta arbetskraft i Luleå. Vi ska också ge individer möjlighet att få ny kompetens med utbildningar som är skapade efter behoven i samhället, samt locka intresserade unga till yrken med stora rekryteringsbehov. Det här uppdraget vi nu ger till Arbetsmarknadsförvaltningen skapar möjligheter för tillväxt och värdsfärd genom att tillsammans med andra aktörer i Luleå vara en utvecklingsmotor i kompetensförsörjningsfrågan, säger Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå kommun.

Bristyrken trots fler arbetssökande

Trots en ökande arbetslöshet och fler personer står som arbetssökande finns det fortfarande bristyrken som är i stort behov av personal, framför allt inom vård och omsorgen. Det behövs nya idéer för att uppfylla de behov som bristyrken har och skapa nya attraktiva bilder av olika yrken.

– Vi ser det här som en stor satsning för en hållbar tillväxt i hela kommun och ett viktigt uppdrag Luleå kommun som organisation. Arbetsmarknadsförvaltningen har fått uppdraget att driva detta då de har den breda kompetensen inom arbetsmarknadsfrågor i Luleå, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Forum för nya innovativa lösningar

Viktor Kåreborn är samordnare av uppdraget, det ska även tillsättas en företagskoordinator och en utbildningsmäklare.

– Behovet att samverkan är stort för att vi ska kunna lösa de behov som Coronapandemin fört med sig, både på kort och lång sikt. Idag sker många bra insatser mot företag och individer, men vi behöver mer samordning och samverkan. Vi vill skapa ett forum där nya innovativa lösningar kan tas fram tillsammans, säger Viktor Kåreborn på arbetsmarknadsförvaltningen.

Hållbar tillväxt i Luleå

Luleå Business Region är en viktig samarbetspartner för att få en bra koppling till utvecklingen i Luleås näringsliv.

– Vi verkar för en hållbar tillväxt i Luleå och det är viktig att skapa bra lösningar för kompetensförsörjningen. Det är därför viktigt att vi samverka för att tillsammans för att hitta nya vägar och idéer, säger Jenny Hellman, vd på Luleå Business Region.

Del av en större motor

Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver bland annat med vuxenutbildning och gör arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är viktigt för förvaltningens arbete att samordna näringsliv, arbetsgivare och utbildning för att få bra kontakter in i arbetslivet och skapa aktuella vuxenutbildningar. Det är även viktigt att vara en del av en större motor i kompetensförsörjningsfrågor när konkurrensen på arbetsmarknaden blir hårdare. Det medför att det blir svårare för förvaltningens målgrupper att komma ut i arbete. Med större samordning och samverkan blir möjligheterna för matchningar mellan individ och arbetsgivare större.

– Vi har personal på vår förvaltning som är specialister inom arbetsmarknadsområdet och vi kommer arbeta aktivt med att samordna olika aktörer för att tillsammans lösa frågor om kompetensförsörjning på lång sikt. De medel vi fått för att arbeta med detta är till för de fyra första åren och vi har stora förhoppningar för Luleås tillväxt och innovationsmöjligheter i och med det här uppdraget, säger Anna Broström, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.


FAKTA

  • Utbildningsmäklaren ska träffa och ha dialog med skolor/utbildningsanordnare och arbetsgivare i Luleå. Utbildningsmäklaren ska förmedla arbetsgivarnas behov av personal och kompetens till utbildningsanordnarna. Utbildningsanordnarna kan då på ett effektivt sätt skapa utbildningar efter arbetsgivarnas behov.
  • Företagskoordinatoren ska träffa och ha dialog med arbetsgivare och representanter för olika branscher i Luleå för att diskutera deras utmaningar och behov av kompetens vid omställning och rekrytering, både på kort och lång sikt. Företagskoordinatorn ska även koppla ihop arbetsgivarnas behov och samordna lösningar.

Text: Sara Ruthberg

Bild: Shutterstock

15 juni 2020

Logotyp