Säkerheten främst när Luleå bygger gator

Utformning av väg- och gatumiljöer har förändrats genom åren. I takt med ny kunskap gällande trafiksäkerhet, tillgänglighet och förändrade förutsättningar kopplat till ett förändrat klimat och ökad nederbörd görs nya avvägningar. När nya gator byggs eller byggs om är målet att skapa en trafikmiljö som både är säker, har god framkomlighet och tillgänglighet.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen har gjort en inventering av det kommunala vägnätet för att bedöma status och underhållsbehov. Utifrån denna inventering görs årliga reinvesteringar till det belopp som tilldelas i budget vilket för 2024 är 40 miljoner kronor.

Helena Sjaunja och Marianne Kallin delar erfarenheter om reinvestering i gatumiljö. – Med det nya sättet att arbeta i Luleå tillförs säkrare trafikmiljöer på äldre gator och i ny bebyggelse. Gatornas utformning blir så att säga självförklarande och speglar att låg hastighet gäller och är en ytterst viktig aspekt i hur kommunen planerar för samspelet mellan säkerhet, mindre asfaltytor med mer grönområden och dagvattenhantering.

Nya tider, nya normer

Många bostadsgator byggdes på 1960- och 70-talet utifrån den då gällande standarden som bland annat innebar betydligt bredare vägbana, ända upp till tolv meter. Idag ser den nationella standarden annorlunda ut och numera planeras nya bostadsgator med en asfalterad vägbana på fem och en halv meter. Vägområdet, det vill säga, området på sidan av gatan/vägen är dock fortfarande detsamma, cirka elva – tolv meter. På vintern används ytan för plogvallar och på sommaren är ytan gräsbevuxen och fungerar som avvattning för dagvatten.

Mindre asfalt, mer grönt

Att det skapas mer grönyta i stället för asfalt är bra. Grönytorna fungerar tillsammans med brunnsplaceringarna som en fördröjning av flödande vatten så att inte allt når dagvattensystemen samtidigt och orsakar översvämning. Genom att vatten filtreras genom grönytan minskar belastningen på dagvattensystemet och det i sin tur gör att drift- och underhållskostnader för dagvattenledningarna minskar.

I framtiden prognosticeras det bli ökade nederbördsmängder och då är det bra att redan nu ta höjd för mer gröna ytor i bostadsområdena som minskar risken för översvämningar.

Flera positiva effekter av vårt arbete

Ulrika Lundberg ordförande  för infrastruktur och servicenämnden

– Vi har under flera år åtgärdat de sämsta gatorna men det är fortfarande många med stort åtgärdsbehov kvar. Genom de reinvesteringar som görs får vi många positiva effekter både vad gäller minskade kostnader för dagvattenhantering, mindre hårdgjorda ytor i bostadsområdena och gynnande av den biologiska mångfalden, säger infrastruktur- och servicenämndens ordförande Ulrika Lundberg. Att det dessutom blir billigare att återställa en gata med fem meters bredd i stället för tolv meter är såklart en bonus.

Trafiksäkerheten högst prioriterad

På bostadsgator samsas flera trafikanter om ytan - cyklister, fotgängare, bilister och barn som leker. Det förutsätter att det finns ett samspel mellan de som vistas på vägen och att bilister tar hänsyn och kör med försiktighet.

– Att erbjuda trygga, tillgängliga och trafiksäkra gator och vägar är viktigt. Hastigheter ska anpassas och gatumiljön ska vara självförklarande. En smalare gata signalerar till bilförare att man ska sänka hastigheten. Forskning visar också att smalare gator leder till lägre hastigheter och därmed färre olyckor, säger Helena Sjaunja, sektionschef Landskap och trafik.

Påverkan i bostadsområdena

Luleå kommun har under de senaste åren arbetat i enlighet med den nu rådande standarden för gator i bostadsnära miljö vid byggandet av nya bostadsområden. I bostadsområdena Dalbo och Hällbacken har gatorna enligt de nya riktlinjerna ritats in i planområdet direkt innan inflyttning. Gatorna i de äldre bostadsområden där det genomförts förbättringar är delar av Lerbäcken, Bergnäset och Björkskatan. I år fortsätter reinvesteringen med arbete på Markvägen, Riksdalervägen och Öresvägen på Lerbäcken.

Det är framför allt villaslingor med väldigt bred asfalterad yta som kommer att bli smalare, de flesta övriga gator behåller i stort sin befintliga bredd med undantag av vissa justeringar och en lite modernare utformning, säger Marianne Kallin, avdelningschef Infrastruktur.

Drift och underhåll – vem gör vad?

På bostadsgator accepterar vi periodvis smalare körbana, minimum fyra meter som får ligga kvar och naturligt tina bort. Vi kommer att tillåta fler lokala snötippar i bostadsområdena för att minska att köra snö till
snötippen på Porsön.

Servicedeklaration för vinterväghållning

Infrastruktur- och servicenämnden har antagit en servicedeklaration för vinterväghållning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där står att bostadsgatorna snöröjs till fem och en halv meters bredd, men att det även periodvis accepteras en körbana på fyra meter för att kunna hålla en större del av vägnätet framkomligt vid oväder. Man minskar då också tillfälligt mängden snö som måste köras bort till snötippen på Porsön. Vid snöfall och halka prioriteras vinterväghållningen på gång- och cykelvägar och huvudgator.

Kommunen sköter drift och underhåll av gator, vägar och grönområden och tillhandahåller grus till fastighetsägare. Grus kan hämtas på utpekade platser, för att se vart, följ denna länk. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren ansvarar för att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda och att sopbilen kommer åt att tömma soptunnan.

Sommarperioden

Grönytan som tillkommer i samband med att gatorna byggs om sås in och underhålls av kommunen, klippning sker en till två gånger per sommar.

Vill du se hur gräsytan utanför dig sköts kan du se det på kommunens interaktiva karta under fliken Boende och Miljö.

Se vilka gräsytor kommunen tar hand om. Länk till annan webbplats.

Merläsning

Vill du veta mer om kommunens övergripande arbete gällande samhällsplanering och hålla dig uppdaterad om vad som sker i kommunen finns det sidor och dokument här nedan att titta i.

Översiktsplan
https://www.lulea.se/samhalle--utveckling/samhallsplanering/oversiktsplan.html Länk till annan webbplats.

Grönplan
Grönplan PDF, 83.3 MB. Länk till annan webbplats.

Dagvattenplan
Dagvattenplan. PDF, 25.4 MB. Länk till annan webbplats.

Kommunkartan
Kommunkarta - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp