Kompetensförsörjning i fokus när Luleå ska växa

Under 2022 har Arbetsmarknadsförvaltningens arbete med kompetensförsörjning utvecklats och utökats. Stora nya etableringar är på väg till Luleå och behovet av kompetens blir allt större och kommunen behöver locka fler att välja Luleå.
– En hållbar kompetensförsörjning har aldrig varit viktigare när Luleå ska växa till 100 000 invånare till 2040, säger Anna Broström, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen.

– Det är viktigt att vi arbetar med kompetensförsörjning ur ett brett perspektiv och tänker kreativt utanför kommun- och länsgränser för att möta behoven på arbetsmarknaden. Vi är flera kommuner som har utmaningar med kompetensförsörjningen, men tillsammans är inget omöjligt, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd.

– Arbetsmarknadsförvaltningens huvuduppdrag är kompetensförsörjning och vår vision är att skapa framtidstro i ett föränderligt arbetsliv och tillväxt i ett hållbart samhälle, säger Anna Broström, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Tillsammans med Boden pågår ett projekt för att skapa en gemensam plattform och en samordningsstruktur för kompetensförsörjning. En förstudie är genomförd där en kompetensinventering i samarbete med Luleå Tekniska Universitet är genomförd och en projektplan är framtagen. Projektet utgår från fyra strategiska områden: analys och samordning av kompetensbehov, ökat arbetskraftsutbud, utbildningsystemet och kompetensattraktion.

– Vi ska tillsammans nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess i den gemensamma arbetsmarknadsregionen Luleå-Boden. Projektet ska bidra till att Luleå och Boden blir ett nav för tillväxt genom en stabil kompetensförsörjning samt bidra till att öka arbetsmarknadsregionen attraktionskraft, säger Anna Broström, förvaltningschef för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Förvaltningen har även fått uppdraget att skapa en service för inflyttare som är en viktig del i att få människor att trivas och stanna i kommunen.

– Det ska vara enkelt att flytta till Luleå och vi ska andas framtidstro, säger Anna Broström.

Förvaltningen driver också projektet Kompetenslotsen som i år bland annat varit på olika rekryteringsmässor runt om i landet där man ser att intresset för Norrbotten blir allt större. Projektet har en betydande roll i att skapa kontaktvägarna mellan arbetsgivare och arbetskraft och är en viktig del i arbetet med inflyttning.

Vuxenutbildningen är en grundsten för en hållbar kompetensförsörjning

Vuxenutbildningen i Luleå arbetar i samråd och samverkan med olika branscher både lokalt och regionalt för att möta behoven på arbetsmarknaden. Samarbete med Boden pågår även på Vuxenutbildningen med framtagandet av utbildningar inför de stora industrietableringarna.

Vuxenutbildningen har idag 31 yrkesutbildningspaket, några genom externa utbildningsleverantörer. Det finns även 3 yrkeshögskoleutbildningar (YH) och vuxenutbildningen har även ansökt om ytterligare 9 YH-utbildningar där flera av dem ska stötta upp kompetensförsörjningen för de nya etableringarna.

– Sammanlagt har vi cirka 3000 elever på Vuxenutbildningen och är en otroligt viktig grundsten för en hållbar kompetensförsörjning, inte bara för Luleå men för hela länet. Vi har även unika möjligheter att snabbt skapa och anpassa utbildningar efter arbetsgivares behov och våra utbildningar har bästa chanserna till jobb direkt efter avslutade studier, säger Anna Broström.

Kompetenskartläggning ska leda till jobb

Flyktingmottagningen har idag tagit emot cirka 175 ukrainska flyktingar som kommit till Sverige under massflyktingsdirektivet. Just nu pågår ett arbete med att kartlägga kompetenser för att på bästa sätt matcha ut individer till jobb. Intresset är stort att delta i kartläggningen och det är helt frivilligt.

– Genom kartläggningen kan vi matcha personer till arbetsgivare och på sätt stötta dem till egenförsörjning som leder till en bättre socioekonomisk situation för varje enskild individ och familj, samtidigt som det skapar en bättre kompetensförsörjning i kommunen, säger Anna Broström.

Framtidstro och tillväxt

På Arbetsmarknadsförvaltningen finns experter inom kompetensförsörjning som arbetar inom och utanför kommun- och länsgränserna. Kommunen har ett gemensamt mål att till år 2040 växa till 100 000 invånare och förvaltningen arbetar i samverkan med andra för att få en ökad inflyttning till Luleå.

– Arbetsmarknadsförvaltningen har stor erfarenhet att arbeta med kompetensförsörjning och ofta i samverkan med olika aktörer, både inom och utanför kommunen. De arbetar från ett stort strategiskt perspektiv till individnivå med människor från hela världen, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd.

Samtidigt ansvarar förvaltningen även för en bredd av verkningsfulla insatser för individer som av olika anledningar har en längre väg till arbete. De får via förvaltningen arbetsträning inom olika verksamheter på kommunen med målet att det ska leda till arbete, eller till studier som i sin tur leder till egenförsörjning.

– Arbetsmarknadsförvaltningens huvuduppdrag är kompetensförsörjning och vår vision är att skapa framtidstro i ett föränderligt arbetsliv och tillväxt i ett hållbart samhälle, säger Anna Broström.


Anna Broström och Fredrik Hansson

Från vänster: Anna Broström, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen och Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg. Illustration: Arbetsmarknadsförvaltningen.

Logotyp