Kommunen gör en Lex Maria – anmälan

Elevhälsans medicinska insats, vid barn- och utbildningsförvaltningen, har brustit i sina rutiner gällande uppföljning av en elevs rygg. Händelsen anmäls enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Efter att ha brustit i rutinerna att följa upp en elevs rygg gör kommunen en Lex Maria-anmälan.

När elevens skolios inte uppmärksammats på ett tidigt stadium har den kraftigt förvärrats.

Efter skadan upptäcktes remitterades eleven till ortopedklinik för bedömning av specialist och vidare åtgärd och behandling.

– Vi har sett över våra rutiner och ändrat i vårt tillvägagångsätt för att förhindra att sådant här kan ske. Genom IVO-anmälan får vi en annans bedömning av händelsen och utifrån det se vad mer vi kan förebygga för att undvika sådana här situationer, säger Gunvor Ek, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i grundskolan.

FAKTA

  • Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria samt kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
  • En Lex Maria-anmälan görs om en händelse har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård skada.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

Logotyp