Fortsatt hantering av skolstrukturen och policy upphävs

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Nämden beslutade att upphäva den befintliga policyn för effektiviseringar. Detta beslutades på barn- och utbildningsnämnden den 17 mars.


Kommunfullmäktige har beslutat att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i en öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler som genomförs med hjälp av extern kompetens.

– Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på det här uppdraget. Det har gått många år sedan tidigare utredningar genomförts samtidigt som förutsättningarna har förändrats över tid, säger Maarit Enbuske, skolchef.


Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis.

Nämnden får också i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som förskola och pedagogisk omsorg, förutsatt att vårdnadshavarna vill det. Läs mer i nyheten: Samtal om vitå förskolas lokaler

Det har även beslutats om ett lönelyft riktat till lärare inom grundskolan på 1 procent utöver normal lönerevision.

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen kommer att ha ett samordnande ansvar för arbetet. Kommunen har identifierat ett utvecklingsbehov av samhällsplanering för att bättre tillvarata såväl möjligheter som krav kopplat till skolstrukturell utveckling.

- Det finns en samstämmighet över förvaltningsgränser kring de utredningsbehov och tillvägagångssätt som är aktuella, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Policy för effektiviseringar upphävs

Ett nämndinitiativ från Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna har väckts med förslag på att ”skyndsamt upphäva eller revidera styrdokumentet Policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen”.

Policyn beslutades av nämnden i april 2019 som ett stöd för att ta fram och föreslå effektiviseringar med utgångspunkt i den tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutat om.

När förvaltningens förslag på reviderad policy lyftes på nämndssammanträdet 17 mars beslutades det att policyn ska upphävas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Luleå kommun

Uppdaterad: 23 mars 2021

Logotyp