Fortsatt goda resultat för gymnasieskolan

Luleå gymnasieskola fortsätter öka andelen elever som tar examen och placerar sig bland de främsta kommunerna i riket. Detta enligt statistik av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i ”Öppna jämförelser Gymnasieskola”.

– Vi fortsätter oförtrutet att göra vårt bästa för att fler elever ska nå fram till målet gymnasieexamen. Vi är glada och stolta över att arbetet ger resultat. Det här är all skolpersonals förtjänst, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Luleå gymnasieskola fortsätter öka andelen elever som tar examen och placerar sig bland de främsta kommunerna i riket enligt statistik Sveriges kommuner och regioner (SKR) i ”Öppna jämförelser Gymnasieskola”.

Andelen elever med gymnasieexamen inom tre år (samtliga elever, alla program) ökar från 73,0 procent till 75,1 procent (riket 67,1 procent). Resultatet placerar Luleå bland de 25 procenten främsta kommunerna i landet.

Även när det gäller betygsresultat har Luleå gymnasieskola goda resultat. Det genomsnittliga meritvärdet efter avslutade studier har ökat något från föregående år.

Pojkar och flickors resultat

När det gäller pojkars och flickors studieresultat följer Luleå trend i riket där flickors resultat genomgående är bättre. Därför lägger Luleå gymnasieskola extra fokus på att vända trenden och arbeta för att pojkars studieresultat ska förbättras.

– En stor utmaning för oss är att lyfta pojkarnas resultat, så att de i lika hög grad som flickorna når fram till examen med bra meritvärden, fortsätter Eva Lindbäck.

Hög andel elever når grundläggande högskolebehörighet

Från hösten 2023 blir grundläggande högskolebehörighet åter standard på gymnasiets yrkesprogram. Luleå gymnasieskola har länge strävat efter att elever på yrkesprogram ska motiveras att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

– Glädjande kan vi konstatera att 67,7 procent av alla elever i gymnasiebyn var behöriga till universitet och högskola efter examen, och trenden är stigande jämfört med tidigare år. Även här tillhör Luleå de främsta kommunerna i landet, säger Eva Lindbäck.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Caroline Rönnberg

Logotyp