Forskar för ett renare Luleå

Luleå kommun har inlett ett samverkansprojekt med Luleå tekniska universitet för att öka kunskapen om dagvattenhantering i vårt klimat, så kallat subarktiskt klimat. Regn- och smältvatten i tätorterna samlas i dagvattenbrunnar och leds vidare till vattendrag och med vattnet följer föroreningar, till exempel från vägarna.

– Vi har en särskild utmaning här i norr då vi under vintern samlar snö som innehåller föroreningar. Under vårens snösmältning frigörs föroreningarna i högre koncentrationer. Jag ska bland annat undersöka hur vi på ett optimalt sätt ska kunna hantera snön för att minska spridning av föroreningarna, säger Emelie Hedlund Nilsson nyanställd kommundoktorand vid Luleå kommun.

Inspektion av dagvattenbrunn där regn- och smältvatten samlas.

Samverkansprojekt Luleå kommun och LTU

Avdelningen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet leder Drizzles kompetenscentrum som bedriver forskning i världsklass inom snö och dagvattenkvalité. Sedan några år tillbaka deltar även Luleå kommun i projektet och har anställt en kommundoktorand som kommer att arbeta med dagvattenfrågor vid kommunen och bedriva forskning vid LTU.


Emelie Hedlund Nilsson, kommundoktorand

Mer nederbörd i framtiden kräver nya lösningar

Drizzle tittar på lösningar som minimerar föroreningarna i sjöar och vattendrag och hur man kan fånga upp regnvattnet där det landar. Trenden är att det kommer att regna mer i framtiden och dagens lösningar för att hantera dagvatten räcker inte till.

I norra Sverige kommer också en stor del av årsnederbörden i form av snö. Snön fångar upp samma föroreningar som regnvatten men det är först när snön smälter som föroreningarna frigörs och då i högre koncentrationer än efter ett regn.

Traditionellt samlas snön upp i stora snöupplag men nu ska man försöka hitta optimala ytor och metoder för hantering av snön i stadsmiljö. Genom att minska antalet transporter av snö till snötippar sparas både pengar och miljö.

Utmaningen ligger i att hitta ytor som ska kunna hantera att lagra snö lokalt och att rena vatten från snösmältning och regn. Målet är att hitta en multifunktionell yta som kommer flera till gagn men som framför allt kan hantera allt dagvatten i staden.

FAKTA

  • I Luleå kommun finns ett dagvattennät för att avleda regn och smältvatten. Dagvattnet i centrala Luleå avleds främst i ledningar nedgrävda i marken. På de mindre orterna sker avledningen i öppna diken. Dagvattnet avleds oftast till närmaste vattendrag.
  • Brunnsinventering på spillvattennätet går ut på att statusbedöma brunnarnas funktion och kondition
  • DRIZZLE centrum för dagvattenhantering LTUlänk till annan webbplats
  • Läs mer om Luleå kommuns arbete med dagvattenlänk till annan webbplats

Text: Anita Sundberg

Foto: Luleå kommun, Amanda Sällberg

16 september 2019

Logotyp