Ett bra år för minoritetsspråken

Kommunens prioriteringar av minoritetsspråken inom förskola och äldreomsorg under 2020 har gett resultat. Bland annat öppnar en avdelning på Kronans vård- och omsorgsboende med finsk- och meänkielitalande personal. Och på Charlottendals förskola finns en avdelning med samisktalande personal.

Luleå kommun ingår i förvaltningsområde1 för finska sedan 2013 och i förvaltningsområden för meänkieli och samiska sedan 2018. Kommunens arbete styrs av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. År 2020 fick Luleå kommun 1,5 miljoner kronor i statsbidrag för de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter.

Anne-Mari Angeria är kunskapsstöd till kommunens förvaltningar som ska förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter i sina verksamheter.

– Vi ska vara stolta över den språkliga och kulturella rikedomen vi har, och bidra till att bruket av finska, meänkieli och samiska ökar i Luleå, säger hon.

Sammanlänkande funktion

De verksamheter som berörs av lagstiftningen är bland annat förskola, äldreomsorg och ärendehantering. Anne-Mari Angeria, strateg på kommunstaben, ansvarar för att kommunens åtaganden infrias och att arbetet bedrivs enligt kommunstyrelsens beslut.

– Jag är kunskapsstöd till våra förvaltningar som ska förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter i sina verksamheter. Det innebär mycket samverkan och kontakter inom kommunen, men jag är också kommunens länk till staten, organisationer, föreningar och andra som arbetar inom det minoritetspolitiska området, säger hon.


Rapport visar på framtida behov

Anne-Mari Angeria har beskrivit det gångna årets verksamhet i en rapport. I den betonas bland annat vikten av långsiktig kompetensförsörjning. Den pågående generationsväxlingen gör att många finska- och meänkielitalande medarbetare går i pension inom de närmaste åren. Det behövs en ny generation medarbetare som har gymnasiekompetens i meänkieli, finska och samiska.

– För att kommunen ska klara av sina lagstadgade skyldigheter att erbjuda förskola, modersmåls- och tvåspråkig undervisning är tillgången till lärare med språk- och kulturkompetens avgörande, säger Anne-Mari Angeria.

 

På Charlottendals förskola finns en samisk avdelning där man jobbar med språket, miljöer och föremål från den samiska kulturen.

Kostnadsfördelning 2020

År 2020 erhöll Luleå kommun 1 490 000 kr i statsbidrag som är avsett till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:274) om nationella minoriteter.

44 % av statsbidraget har använts till samordning. 21 % har använts för merkostnader inom förskola och 16 % inom äldreomsorg. Femton procent av statsbidraget har använts för att främja språk och kultur samt fyra procent för information.

Arbetet går framåt

Det fortsatta arbetet kommer, precis som tidigare, att handla om att öka kunskapen om nationella minoriteter och deras särskilda rättigheter. Skapa förståelse för det ansvar som kommunen har gentemot minoritetsspråken.

– Vi ska vara stolta över den språkliga och kulturella rikedomen vi har, och bidra till att bruket av finska, meänkieli och samiska ökar i Luleå. Det är viktigt för bevarandet av dessa språk, anser Anne-Mari Angeria, och summerar till sist det gångna året:

– Trots ett år i pandemins tecken har kommunens arbete med minoritetsspråken gått framåt.


Text: Karin Kemi

Foto: Luleå kommun och Charlottendals förskola

Logotyp