Beslut om centrums skolstruktur

Luleå kommuns utredning av skolstrukturen genomförs etappvis för de geografiska områdena Gammelstad, Notviken, centrum, Bergnäset och Örnäset. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde onsdag den 19 april togs beslut om skolstruktur för centrum.

Nämnden beslutade att gå vidare med utvecklingsalternativ 2A med några förändringar. Samtliga utvecklingsalternativ hittas på www.lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att en ny skola, Midskogen F-9 på Bergviken med kapacitet för 500 elever, ska inrymmas i befintliga lokaler för Montessoriskolan, Montessoriförskolan och Kulturskolan.

Beslut för grundskolan

När det gäller grundskolan beslutades det om att en ny skola, Midskogen F-9 på Bergviken med kapacitet för 500 elever, inryms i befintliga lokaler för Montessoriskolan, Montessoriförskolan och Kulturskolan.

Lokalerna anpassas för F-9 skola med exempelvis nya specialsalar. Matsal och kök utökas. Utemiljön planeras om och anpassas till grundskolan.

Det togs även beslut om ny skola 7-9 med kapacitet för 400 elever som dels ska finnas i befintliga lokaler på Residensskolan, dels i Förvaltningshuset kvarteret Kungsfågeln. Skolgården utökas och utemiljön ses över i sin helhet.

Utöver detta så beslutades det även att kulturskolan omlokaliseras till befintliga lokaler i Gymnasiebyn, exempelvis Förvaltningshuset.


Beslut för förskolan

Förslag om ett nytt förskoleområde på Bergviken i form av Skogsvallens förskolor, maximalt tio avdelningar i området i fler byggnader bifölls inte. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att söka alternativ mark till tio förskoleavdelningar.

Utöver detta rekommenderar barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt initiera ett planuppdrag för utbyggnad av Hägerns förskola.

– Det känns bra att vi har fattat ett beslut om att utöka platser för förskola och grundskola i centrum med tanke på den gröna omställningen och tillväxten. Att kulturskolan flyttar är en tydlig satsning på verksamheten och innebär att den blir ännu mer tillgänglig för barn och elever i hela Luleå kommun. Utmaningen är att hitta ytterligare mark för förskoleverksamhet eftersom vi in nuläget inte kan ta Skogsvallen i anspråk, säger Emma Engelmark, ordförande, barn- och utbildningsnämnden.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Vinter

Logotyp