Allvarligt missförhållande anmäls

Personal på ett boende inom individ- och familjeomsorgen i Luleå kommun misstänks ha brustit i sitt förhållningssätt till en brukare. Socialförvaltningen har IVO-anmält ärendet enligt Lex Sarah.

Misstänkt kränkning av brukare har anmälts enligt Lex Sarah till IVO.

– Vi misstänker att en brukare med funktionsnedsättning har blivit utsatt för kränkning och särbehandling från personal på sitt boende, säger Carin Johansson, tillförordnad verksamhetschef på socialförvaltningen.

En fördjupad utredning är inledd på socialförvaltningen enligt Lex Sarah. Berörd personal har stängts av från sitt arbete under utredningstiden.

Anställda ska rapportera missförhållanden


Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten

den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål

den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

FAKTA

  • IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  • Myndigheten ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

13 september 2019

Logotyp