Kommunen och polisen stärker samverkan för ett ännu tryggare Luleå

Luleå upplevs som en trygg kommun, enligt resultatet från den senaste Trygghetsmätningen som polisen och kommunen genomfört. Jämfört med tidigare reslutat från 2019 har känslan av trygghet ökat bland Luleås kommuninvånare. Kommunen och polisen stärker nu sin samverkan för ett fortsatt tryggt Luleå. Brottsförebyggande arbete, trygghetsfrågor och samhällsomställningens utmaningar är exempel på punkter som ingår i överenskommelsen.

Under hösten 2023 genomfördes Trygghetsmätningen på uppdrag av Luleå kommun och Polismyndigheten, en undersökning som också har genomförts 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Frågeformuläret gick ut till 3 600 boende i Luleå kommun i åldrarna 16–85 år, jämnt fördelade på tolv bostadsområden/kommundelar: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset. Många svarade på enkäten (61 procent), jämfört med i andra kommuner.

Samhällstrateg Andreas Jönsson (vänster) samt Kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd Fredrik Hansson (höger).

Resultaten från Trygghetsmätningen visar att de boende i Luleå kommun upplever få problem i jämförelse med de flesta andra kommuner i Sverige. Problemindex ligger på 1,38 på en skala från 0 till 6 där 0 motsvarar närmast obefintliga problem och 6 motsvarar alarmerande påtagliga problem. Det kan jämföras med 1,40 under 2019 och 2,03 under 2006.

– Det är glädjande att resultaten visar på att både brottsutsattheten generellt minskar samt att känslan av tryggheten ökar. Det bekräftar tidigare uppfattningar att Luleå är en bra plats att bo på, säger Joakim Oja, tillförordnad biträdande lokalpolisområdeschef över Luleå och Boden, och fortsätter:

– Det är viktigt att göra den här typen av undersökningar för att stämma av hur man uppfattar sin närmiljö och kommun. Det finns en risk att personer uppfattar att allt är mycket sämre då det oftast är de negativa händelserna som uppmärksammas.

Mycket bra resultat

"Luleå kommuns resultat kan anses vara mycket bra år 2023 och ett av de bättre värden som en kommun noterat i Sverige mellan åren 1997 – 2023, särskilt med tanke på kommunens storlek" står det i resultaten. Mätningen visar också att kommunen som helhet i stort sett saknar allvarliga kontinuerliga ordningsstörningar på generell nivå. Det finns dock ett fåtal i vissa kommundelar.

– Det stämmer med den bild vi har inom Polisen. Det blir också viktigt att vidare analysera vad vi, tillsammans med olika aktörer, kan göra för att ytterligare minska överallt, säger Magnus Carlborg, kommunpolis i Luleå.

– Det är jätteroligt att se att vi fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste kommuner och jag tänker spontant på alla våra verksamheter och alla andra organisationer som på olika sätt bidrar till detta. Det är dock viktigt att vi inte lutar oss tillbaka – även om resultatet i sin helhet är väldigt bra så visar undersökningen att de boende på vissa områden upplever problem som vi behöver ha ett fortsatt aktivt arbete kring, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Poliser på plats på våning 9

Tillförordnad biträdande lokalpolisområdeschef i Luleå-Boden, Joakim Oja, (vänster) och kommunpolis i Luleå, Magnus Carlborg (höger).

Upplevd lägre utsatthet för våld

Resultaten visar på en låg brottsutsatthet vad gäller mängdbrott och kan sägas ha reducerats med minst 30 procent under 2000-talet. Utsatthet för våld har reducerats sedan 2019, enligt mätningen.

– Ett resultat som stämmer med övriga Sverige. Känslan hos många kan vara att brotten ökar när det faktiskt är tvärt om. Det är viktigt i dessa tider att motverka upplevelsen av att allt blir värre och berätta att med undantag för vissa brottskategorier så minskar brottsligheten, säger Magnus Carlborg.

Några av frågorna gällde ”trygg ensam sent på kvällen utomhus”, ”otrygg ensam sent på kvällen utomhus” och ”rädsla för speciella personer”. Upplevelsen av trygghet har ökat på alla tre punkter jämfört med tidigare resultat.

– Även om siffrorna går åt rätt håll så är det här viktigt att analysera resultaten. Det skiljer sig mellan områden och det är också så att kvinnor känner större oro än män, säger Magnus Carlborg.

Luleåborna ser också mer positivt på polisens lokala arbete i bostadsområdena. Andelen kritiker är mycket låg sedan 2019 och är nu anmärkningsvärt låg även i nationell jämförelse.

– Förtroende från medborgarna är det som ger oss möjlighet att göra ett bra jobb så det känns ju jättebra att man ser positivt på hur polisen jobbar.

De upplevda problem som kommuninvånarna lyfter fram är framförallt hastighetsöverträdelser, buskörning och missbruksproblematik.

– Om bilar och mopeder kör fort så är det naturligt att det känns farligt och det är någonting som polisen jobbar med att minska genom kontroller. En viktig tankeställare är att det är ett gemensamt ansvar att ta hänsyn till oskyddade trafikanter. Sedan, när det gäller trafik inne på kvarter, så är det ibland samma person som upplever att andra kör fort som sedan själv kör på samma sätt. Missbruksproblematiken är mer koncentrerad till vissa platser och där behöver vi fortsätta jobba med gemensamma insatser med kommun, fastighetsägare frivilligorganisationer med flera, säger Magnus Carlborg och fortsätter:

– Även om mycket är positivt i undersökningens resultat så finns det ju så klart flera områden att fortsätta jobba med. Det är också viktiga underlag för framtiden och den samhällsomvandling som väntar.

Fler vill rekommendera platsen de bor på

90 procent av de boende i Luleå kommun har en positiv inställning till att rekommendera sin kommundel att bo i, vilket är en ökning sedan 2019.

– Detta är en väldigt viktig fråga för oss och därför oerhört glädjande. Ska vi klara av den kompetensförsörjning och befolkningstillväxt som behövs så måste vi vara en attraktiv kommun, och i detta är ett tryggt och trivsamt område att bo i mycket betydelsefullt, säger Fredrik Hansson.

Mätningen är en del av den samlade lägesbild som tas fram av kommunen och polisen, vilken används för planering och prioritering av brottsförebyggande insatser. Den är en del i en pågående helhetsanalys över den sociala hållbarheten i kommunen och ett underlag för olika verksamheter i kommunen i sin verksamhetsplanering.

Stärker samverkan för ökad trygghet

Kommunen och polisen har enligt lag ett gemensamt brottsförebyggande ansvar. Nu förlängs samverkansöverenskommelsen (som gäller i fyra år) mellan parterna, vilken syftar till att stärka samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Luleå.

– Syftet är att formalisera den samverkan som till mycket redan sker och utveckla våra metoder när det kommer till brottsförebyggande metoder. Jämfört med tidigare avtal så har även kommunerna fått ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbetet och vi anpassar vår samverkansöverenskommelse efter det arbetssätt som föreskrivs i lagen. Det handlar bland annat om att jobba systematiskt och kunskapsbaserat, säger Magnus Carlborg och fortsätter:

– Målet är att förebygga all form av brottslighet och skapa trygghet. Genom att analysera bakomliggande orsaker så är det större chans att det är rätt förebyggande åtgärder som sätts in. Arbetssättet fungerar lika bra på brott av enklare beskaffenhet som organiserad brottslighet, men det kan så klart vara olika komplext och kräva olika mängd resurser.

Vilka är fokusområdena?

– Ungdomar kommer alltid vara i fokus samt trygghetsfrågor. Där vi tillsammans nu utforskar och söker nya arbetssätt är till exempel välfärdsbrott och kriminell ekonomi.

Samverkansöverenskommelsen ska också möta samhällsomställningens utmaningar.

– Att dela lägesbild och möjliga utvecklingar är ett första steg för att sedan gemensamt ha dialog om vad respektive aktör kan göra för att möta utmaningar vi upptäcker. Utmaningar vi ser är kring entreprenörsbostäder, bostadsmarknaden, otillåten påverkan och ekonomisk brottslighet.

Vilka utmaningar finns?

– En utmaning som alla organisationer brottas med är att ha möjlighet att avsätta resurs för förebyggande arbete. Om fokus ligger på repressiva och snabba åtgärder så blir det svårare att prioritera sådant som ger resultat långt fram i tiden, säger Magnus Carlborg.

På våning 9, Fredrik Hansson och poliser

Samverkansöverenskommelsen mellan Luleå kommun och Polisen går upp för beslut i kommunstyrelsen i mars.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Bild: Josefin Högström

Logotyp