Ett utropstecken längs Mjölkuddsvägen

Det blir Skanska som kommer att föreslås få rätten att bygga på området kring Mjölkuddsrondellen. Det står klart sedan en enig bedömningsgrupp beslutat att föreslå Skanskas förslag som det förslag kommunen vill gå vidare med. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget vid sammanträdet den 26 april.

Bedömningsgruppen motiverar sitt beslut bland annat med att förslaget kommer att utgöra ett betydande landmärke längs med huvudinfarten till Luleå, och att den röda kulören ger ett kraftfullt uttryck som tar upp den "röda tråden" med några av Luleås mest förnämsta märkesbyggnader, Kulturens hus och Norrbottensteatern, som Bodenvägen mynnar ut i. Förslaget anses också trots sin storhet ge ett litet klimatavtryck genom ambitionen att bygga klimatneutralt.

I motiveringen nämns bland annat den oregelbundna balkongplaceringen mot innergården som ger fasaden, i kombination med takformen på höghuset, ett spännande tredimensionellt estetiskt uttryck - ett utropstecken för de som rör sig längs med Mjölkuddsvägen.

Sju förslag hade lämnats in och en bedömningsgrupp bestående av stadsarkitekt, planarkitekt, stadsträdgårdsmästare, samt mark- och exploateringsingenjör Luleå kommun har gjort urval, utvärdering och bedömning av de inkomna förslagen.

Möten har hållits med respektive aktör där de fått presentera sitt förslag mer ingående och fått möjlighet att klargöra otydligheter och ställa frågor. Den slutliga bedömningen grundar sig på en sammanvägd helhetsbild av de inkomna förslaget och den kompletterande information som gavs vid mötestillfället.

Markanvisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig den 26 april bakom bedömningsgruppens förslag att gå vidare med en markanvisning, det vill säga rätten att bygga på området, tillsammans med Skanska och att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet.

Byggstart planeras till våren 2023.

Hela motiveringen

”Med en välavvägd analys av platsen ger förslaget goda förutsättningar för att utgöra ett betydande landmärke längs med huvudinfarten till Luleå.

Förslaget tar samtidigt hänsyn till att bibehålla de befintliga värdena på tomten trots den höga exploateringsgraden. Skalan är avvikande från den befintliga bebyggelsetypologin utan att förhäva sig. På ena sidan hanterar förslagets storskalighet fördelningen av Luleås mest trafikintensiva situation och på andra sidan möter förslaget nedtrappande 50-talets grannskapsenhet i form av Mjölkuddens centrum på ett harmoniskt sätt.

Den röda kulören ger ett kraftfullt uttryck som tar upp den "röda tråden" med några av Luleås mest förnämsta märkesbyggnader Kulturens hus och Norrbottensteatern som Bodenvägen mynnar ut i. Komplexets form ger ett dynamiskt uttryck som både samspelar och kontrasterar mot stadsdelscentrumets befintliga höghus.

Den oregelbundna balkongplaceringen mot innergården ger fasaden i kombination med takformen på höghuset ett spännande tredimensionellt estetiskt uttryck som kommer att upplevas som ett utropstecken för de som rör sig längs med Mjölkuddsvägen.

Förslaget är väl anpassat till platsen och nyttjar befintliga kvaliteter i sin utformning av gårdsmiljön och kringliggande gatustruktur på ett förtjänstfullt sätt. Platsen har både en offentlig och en privat karaktär och bedöms kunna ge goda förutsättningar för att stärka det befintliga centrumet samt koppling till kringliggande samhällsfunktioner. Förutsättningarna för att tillskapa fler arbetsplatser ger möjligheter att stärka Mjölkuddens stadsdelscentrum och dess kommersiella kraft.

Förslaget har en storhet men klimatavtrycket blir litet. Genom ambitionen att bygga klimatneutralt kommer byggnaderna att ha netto noll klimatpåverkan efter 50 års drift. Av betydelse för i första hand miljön, men även för Luleå som tar emot till staden med denna byggnad. De människor som kommer att bo och verka här kan identifiera sig starkt genom sitt boende och sin arbetsplats med höga krav på hållbarhet och miljötänk.”

FAKTA

  • Se tidigare artikel
  • Förslag har lämnats in av: Skanska (Ahlqvist & Almqvist arkitekter), K2A (Kaminsky Arkitektur), SBB (Nordmark & Nordmark), PEAB (Arkiterna), Serneke (MAF), HSB (Archus), RE Equity

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Illustrationer: Skanska/Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Uppdaterat: 27 mars 2021

Logotyp