Vindkraftspark i Bottenviken planeras

En vindkraftspark i Bottenviken, ungefär 55 kilometer sydost om Luleå, kan bli verklighet. Det är Njordr Offshore Wind AB som planerar att bygga vindparken som omfattar upp till 83 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Avståndet till närmsta belägna ö som är Rödkallen är cirka 34 kilometer.

Luleå kommun ser positivt på utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Bottenviken men skriver i ett remissvar att utvecklingen ska ske så att negativ påverkan på bland annat rekreation och friluftsliv och riksintresset Luleå Hamn kan undvikas eller minimeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom remissvaret vid sammanträdet den 13 mars.

I Sveriges ekonomiska zon i Bottenviken vill Njordr Offshore Wind AB bygga en vindpark. Området är 419 kvadratkilometer stort och består av öppet hav utan öar. Avståndet till fastlandet i Luleå är 55 kilometer och till Rödkallen som är den närmsta ön är det är 34 kilometer.

Luleå kommun har i ett remissvar kommenterat samrådshandlingarna och lämnat synpunkter och information som kan bidra till det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för projektet.

Luleå kommun positiv till havsbaserad vindkraft

Behovet av förnyelsebar energi ökar, inte minst i och med de industriella etableringar som planeras i Luleå- och Bodenregionen.

Den planerade vindkraftparken i Bottenviken kommer att, med en förväntad årsproduktion på cirka 5,4 TWh, bidra med en väsentlig ökning av den förnybara elproduktionen i Luleå-regionen. Detta främjar den förestående industriella energiomställningen till nytta för såväl miljö som regional- och nationell ekonomisk utveckling.

Luleå kommun ska stimulera produktionen av förnyelsebar energi och ser positivt på utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Bottenviken. Utvecklingen ska dock ske så att negativ påverkan på bland annat rekreation och friluftsliv och riksintresset Luleå hamn kan undvikas eller minimeras.

Vindparkens påverkan behöver utredas ytterligare

Kommunen anser att miljökonsekvensbeskrivningen för projektet bör kompletteras med ytterligare utredning av landskapsbilden, vindparkens påverkan på värdefulla natur- och kulturmiljöer, rekreation och friluftsliv samt besöksnäring.

Tillgängligheten och sjösäkerheten för fartygstrafiken behöver utredas grundligt. Det med anledning av den expansion som Luleå Hamn står inför med kraftigt ökade transportbehov och ökad trafik till och från hamn.

Samrådshandlingarna visar visuell påverkan av den planerade vindkraftsparken från ett antal platser längs med Norrbottenskusten. Luleå kommun saknar liknande illustrationer från öar i Luleå kommun. För att kunna bedöma eventuell påverkan på friluftsliv och rekreation, Natura 2000 område samt värdefulla kulturmiljöer anser kommunen att liknande fotomontage bör upprättas för ett antal platser på närmast angränsande öar i den yttre skärgården, framför allt Rödkallen.

Fortsatt utredning bör även ta hänsyn till eventuella sammanlagda effekter av andra planerade vindkraftsparker vid bedömning av påverkan, skriver kommunen i sitt remissvar.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Kartbild:Njordr Offshore Wind AB

Uppdaterat: 13 mars 2023

Logotyp