Samverkan om entreprenörsboenden – för en trygg omställning i Luleå

Luleå kommun ska tillsammans med industrin och Byggföretagen säkerställa säkra och trygga entreprenörsbostäder i Luleå, samverka mot kriminalitet och otrygghet samt genomföra intressentdialoger. Det är budskapet i den gemensamma avsiktsförklaring som presenterades vid måndagens seminarium på Vetenskapens hus. Gemensamma lösningar och social trygghet är målet.

Bakom avsiktsförklaringen står Luleå kommun, LKAB, SSAB, Talga, Uniper, Power2Earth och bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

– Den gröna omställningen ska bidra med positiv samhällsnytta samtidigt som det också innebär utmaningar för samhället, särskilt när det gäller bostadsfrågan. Luleå kommun har nyligen tagit ett viktigt steg genom att skapa förutsättningar för uppförandet av 3 000 nya entreprenörsbostäder, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och fortsätter:

– Vi är glada att det initiativet nu har tagits vidare av LKAB, SSAB, Talga, Power2Earth, Uniper och Byggföretagen. Det visar på hur viktig samverkan är för att Luleå ska kunna växa på ett hållbart sätt och möta våra framtida utmaningar.

Vid ett lunchseminarium om entreprenörsbostäder i måndags presenterades den gemensamma avsiktsförklaringen. Från vänster: Catharina Elmsäter-Svärd, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, Magnus Carlborg, kommunpolis, Polisen, David Högnelid, strategichef, Affärsområde Specialprodukter LKAB, Lotta Jakobsson, ansvarig för SSAB Luleås omställning, Tom Kearney, projektledare Talga, Frida Berglund, tf samhällsomställningschef Luleå kommun, Fredrik Hansson, kommunalråd Luleå kommun.

Seminariet på Vetenskapens hus inleddes av Fredrik Hansson som berättade om det inriktningsbeslut som politiken fattade beslut om i början av april. Där har kommunen, utifrån bland annat erfarenheter från andra kommuner, ställt kriterier för hur hanteringen av entreprenörsbostäder ska gå till för att det ska bli så bra som möjligt. Det är också det som ligger till grund för samarbetet med de övriga aktörerna inom industrin.

Säkerställa en sund bostadsmarknad och goda livsvillkor

Därefter följde ett samtal mellan Frida Berglund, tillförordnad samhällsomställningschef, Magnus Carlborg, kommunpolis samt moderator Malin Winberg. Samtalet handlade om hur kommunen arbetar med att förbereda för tillfälliga entreprenörsbostäder, varför det är viktigt och hur de olika aktörerna arbetar gemensamt för att säkra en samhällsnära, socialt hållbar utveckling.

Frida Berglund om varför det är viktigt att bygga entreprenörsbostäder:

– Vi behöver bygga entreprenörsbostäder för att bibehålla en sund bostadsmarknad i Luleå för de som bor här eller vill flytta hit permanent. Vi har sett exempel i andra kommuner på hur många tillfälliga arbetare kan slå sönder en bostadsmarknad och det vill vi undvika. Men det handlar också om att skapa bra boendemiljöer och en värdefull fritid för de som kommer hit tillfälligt.

Magnus Carlborg som är kommunpolis i Luleå betonade vikten av förebyggande åtgärder och lyfte bland annat fram goda relationer och möjlighet till ett meningsfullt liv på sidan om jobbet.

– Vi ska komma ihåg att de som kommer hit för att arbeta är långt hemifrån, jobbar hårt och att det finns risk för social ohälsa i de här arbetsformerna så därför är det sociala ansvaret så viktigt.

– Min oro har varit att det är så många industriaktörer i Luleå, vilket gör det komplext. Avsiktsförklaringen är en jätteviktig faktor för att Luleå ska kunna ha goda förutsättningar att göra ett bra förebyggande arbete, säger Magnus Carlborg.

Samverkan - nyckeln till en hållbar omställning

Avslutningsvis äntrade industrins representanter scenen: David Högnelid från LKAB, Lotta Jakobsson från SSAB, Tom Kearny från Talga samt Catharina Elmsäter-Svärd från bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Tillsammans med Fredrik Hansson förde de ett samtal om vikten av samverkan och att säkerställa en hållbar grön omställning för Luleå, inte bara för industrin utan för hela samhället, invånarna och för de som ska bygga det nya.

Det övergripande målet med avsiktsförklaringen som nyligen tecknats mellan aktörerna är att skapa förutsättningar för en hållbar och trygg samhällsutveckling de kommande 10 åren när Luleå växer och den gröna industrialiseringen genomförs.

I den omfattande omställningen är det viktigt att enskilda intressenters och invånares röster hörs och att deras intressen bevakas och tillgodoses. Ett brett stöd hos Luleå kommuns invånare är en förutsättning för genomförandet av kommande stora investeringar.

I avsiktsförklaring ska följande områden prioriteras:

  • Säkra och trygga entreprenörsbostäder. Planera och uppföra entreprenörsbostäder som motsvarar de kriterier som Luleå kommun har antagit för markupplåtelser till entreprenörsbostäder. Genom gemensamma kriterier för markupplåtelse, upphandlingar av entreprenörsbostäder och en förväntan om att upphandlade underentreprenörer ansluter sig till samma kriterier, skapas stabilitet och trygghet.

  • Motverka kriminalitet och otrygghet. Utreda hur gemensamma system för informationsdelning och sanktioner kan utformas för att undvika ekonomisk brottslighet, arbetslivskriminalitet, våld, missbruk, prostitution och otrygga levnads-, boende- och arbetsmiljöer.

  • Skapa kontinuerliga intressentdialoger och forum som ska samla in, dela och hantera inkomna synpunkter från intressenter och invånare.

David Högnelid, strategichef affärsområde Specialprodukter, LKAB:

– I våra industrisatsningar är etablerandet av entreprenörsbostäder en förutsättning för att vi ska lyckas. Därför behöver vi redan nu jobba för att skapa förutsättningar för de tillfälliga entreprenörerna. Samtidigt som det ska bidra till ansvarfulla lösningar och en trygghet för Luleåborna, vilket den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit till att möjliggöra.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd bransch och arbetsgivarföreningen Byggföretagen:

– För att undvika negativa konsekvenser av att bygga många entreprenörsbostäder ska vi dra lärdom av andras erfarenheter. För att förhindra en överhettad bostadsmarknad, otrygghet och brottslighet runt boendet samverkar vi tidigt i planering och förberedelse. Avsiktsförklaringen visar hur vi gemensamt ska prioritera, dela information och om så behövs hur sanktioner kan utformas. Vi vill förebygga sociala problem och ta ansvar för hållbar tillväxt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Logotyp