Miljö och bygg går framåt i årets företagsmätning

Företagarnas nöjdhet till kommunens miljö- och byggavdelning ökar. Det visar företagsmätningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade idag. Bygglov ökar med sju enheter och går därmed från lågt till godkänt betyg. Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll ökar för tredje året i rad och ligger båda över rikssnittet.

Vy över Luleå stad.

Företagarna i Luleå är generellt sett nöjda med kommunens service.Det visar SKR:s mätning av företagsklimatet. Nöjd-Kund-Index (NKI) har när det gäller bygglov ökat från 55 till 62 NKI vilket är en ökning med sju enheter. Även upphandling får bra betyg.

Trots ökningen inom miljö- och bygg sjunker Luleå i rankingen och hamnar i år på plats 136 av 196 kommuner. En nedgång med 16 placeringar jämfört med förra mätningen. En förklaring kan vara att brandtillsyn, som ingår i mätningen för första gången sedan 2014, får något lägre resultat än rikssnittet. Även markupplåtelse får lägre resultat än föregående år.

– Inom miljö och bygg har vi gjort extra satsningar och här ökar vi vår kundnöjdhet. Det är glädjande att vårt arbete har gett resultat. Goda förutsättningar för näringslivet är avgörande för att Luleå ska växa. Nu är det viktigt att vi fortsätter det arbete som vi har påbörjat och samtidigt analyserar och sätter in åtgärder där det behövs. Vi behöver fortsätta jobba hårt för att nå målet om att vara topp 50, säger kommunalråd Carina Sammeli (S).

SKR:s öppna jämförelser av företagsklimatet Länk till annan webbplats. mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service vad gäller bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, brandtillsyn samt upphandling. Företagarna i Luleå är generellt sett nöjda med kommunens service. Luleås Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73 vilket är samma resultat som föregående år och räknas som högt betyg. Sverigesnittet ligger på NKI 75.

Nöjdheten med miljö och bygg ökar

Myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll får högre NKI än förra året. Bygglov ökar med sju NKI-enheter sedan förra mätningen och går från 55 till 62 NKI. Med det går bygglov från lågt till godkänt betyg, men ligger fortfarande under snittet i Sverige som är 67.

Myndighetsområdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll har ökat tre år i rad och ligger båda över rikssnittet. Miljö- och hälsoskydd har på tre år ökat från 59 till 73 NKI (Sverige 72) och livsmedelskontroll från 76 till 83 NKI (Sverige 79).

Myndighetsområdet serveringstillstånd har sjunkit något, från 90 till 84, men ligger fortfarande högt jämfört med övriga Sverige (NKI 76). Över 80 räknas som mycket högt betyg.

"Vårt arbete har gett resultat"

Under 2022 har miljö- och byggavdelningen jobbat intensivt med att möta företagarnas önskemål och har gjort en hel del åtgärder för att förbättra dialogen och tillgängligheten.

Miljö- och byggchef Patrik Wallgren:

– Genom att hjälpa till och vägleda mer vill vi göra det lättare att göra rätt. Vi har också utvecklat våra beslut så att de ska vara enklare att förstå, vi har infört en företagssupport och utökat tillgängligheten till våra handläggare. Det är några exempel.

– Företagarna har signalerat att man önskar förbättringar kring bland annat dialog, samverkan, tillit, tydlighet, transparens och förståelse för varandras roller. Därför är det extra roligt att se att vårt arbete har gett resultat, säger Patrik Wallgren.

Företagarna nöjda med kommunens upphandling

Upphandling ingår som en separat del i företagsmätningen. Här mäts Nöjd-Upphandlings-Index (NUI). Luleå har NUI 69, jämfört med rikssnittet som är 64. Det ger Luleå plats 29 av 87 kommuner.

Bäst resultat får Luleå kommun i frågor som rör bemötande och anbudsgivarens möjlighet till att ta del av förtydliganden av inkomna frågor.

– Vi är glad över resultatet och kommer att fortsätta jobba med att stärka dialogen och samverkan med näringslivet, säger Josefine Wihlzon, inköpschef.

Andra kommuner

Bäst av Sveriges kommuner enligt mätningen är Hörby som toppar listan, Boden ligger på plats 8 och Kalix på plats 9. Bland övriga kommuner kan nämnas Skellefteå på plats 154 och Umeå på plats 127.

FAKTA

  • Länk till mätningen Länk till annan webbplats.
  • SKR:s öppna jämförelse Företagsklimat är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Syftet är att stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner och regioner lär av varandra.
  • Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring serviceområden information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Det är företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen som har svarat på undersökningen.
  • Betygsskalan går från 0–100, där ett värde lägre än 62 anses vara lågt, 62–69 godkänt och 70 eller mer högt. Ett NKI eller NUI på 80 eller mer anses vara mycket högt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Magnus Stenberg

Logotyp