De vill underlätta för klimatsmarta etableringar

Runt 100 000 nya jobb till Norr- och Västerbotten och grön industri i fokus. Det är en spännande framtid som Luleå och den norra regionen står inför. Inom kommunen arbetas det intensivt med kommande etableringar.

Det nya industriområdet Hertsöfältet och Svartön som tillsammans bildar Luleå industripark ska vara platsen för framtidens industri. Här ska till exempel Talga som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar etablera sig. Men det förs diskussioner med många andra företag som är intresserade av Luleå.

– Vi vill att fler gröna, klimatsmarta industrier etablerar sig här. Det skulle betyda att vi snabbare kan ställa om till att bli klimatsmartare och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle på riktigt, säger kommunens samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung.

Här är gruppen som ska driva Luleås etableringsarbete framåt. Från vänster: etableringschef Johan Sjökvist, stadsplaneringschef Robert Eriksson, samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung och marknadschef Carl Wangel.

Luleå kommun och Luleå Business Region jobbar tillsammans aktivt med etableringsfrågorna. En särskild grupp har utsetts för att samordna arbetet och förenkla kontaktvägarna in till kommunen, allt för att underlätta för företag inom den gröna industrin att etablera sig i Luleå. Det är kommunens samhällsutvecklingschef och stadsplaneringchef samt etableringschefen och marknadschefen från Luleå Business Region som har uppdraget.

– Målet är att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Luleå och ge de företag som redan finns här möjlighet att växa, säger Carl Wangel, marknadschef på Luleå Business Region och fortsätter:

– Vi jobbar bland annat med att förmedla rätt kontakter, ta fram underlag och utreda viktiga förutsättningar, behov och önskemål som företagen har. Det kan till exempel handla om elkraft, spillvärme, processvatten, vägar, kompetensförsörjning och bostäder.

Etableringspusslet

Robert Eriksson är stadsplaneringschef och han säger att komplexiteten och utmaningen är att tillsammans med de intresserade aktörerna bygga det han kallar för etableringspusslet:

– Behovet av mark och infrastruktur ser olika ut och kommer att förändras över tid. Vi behöver tänka tidig planering och genomförande på en och samma gång och det gör vårt uppdrag extra roligt men också svårt.

Samverkan i omställningen

Ett nyckelord i samhällsomvandlingen är samverkan. Näringsliv, kommuner, regioner, universitet – alla behöver samverka för att skapa förutsättningar för den förändring som sker. Tillsammans kan man påverka och snabba på nationella politiska beslut kring strategiskt viktiga investeringar som till exempel Malmporten och Norrbotniabanan.

Även inom kommunen sker ett nära samarbete med de kommunala bolagen i frågor som rör el, fjärrvärme, bostäder och hamn samt med fastighetsägare, exploatörer och olika bostadsaktörer.

– Luleå växer och utvecklingen kommer att gå snabbare nu i och med den gröna omställning som sker. Vår uppgift blir att se till att ett växande Luleå också blir klimatsmart och hållbart för våra kommande generationer, säger AnneLie Granljung.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp