Stora projekt på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 8 februari att godkänna förstudien om Trekanten, med tillägget att Smedjegatan ska vara fortsatt öppen för biltrafik och att det ska finnas god tillgång till parkeringsplatser. Kommunstyrelsen ställde sig även bakom projekt Malmporten. Totalt behandlades 26 ärenden.

Förstudien om Trekanten skapade debatt i kommunstyrelsen, framförallt om synen på biltrafik i centrum.

Godkänd förstudie om Trekanten

I januari presenterade Luleå Energi och kommunen en förstudie om området Trekanten i Luleå centrum. Förstudiens samlade bedömning är att det är möjligt att anlägga Luleå Energis fördelningsstation på platsen och samtidigt utveckla Trekanten till en publik mötesplats. Läs mer om förslaget.

Den nya fördelningsstationen behöver vara uppförd och i drift inom tidsperioden 2025–2027. Luleå Energi vill därför ha beslut om anvisad plats för fördelningsstationen under 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förstudien med följande tillägg: ”I vidare arbete ska inriktningen vara att Smedjegatan är öppen för mer än enbart bussar samt att fortsatt god tillgång till parkeringsplatser och möjlighet till genomfartstrafik i centrum ska finnas.” Reservation från (KD) och (SD) mot att godkänna förstudien samt från (MP) och (V) mot tillägget.

Projekt Malmporten och utveckling av Svartön

Kommunstyrelsen ställde sig bakom genomförandet av projekt Malmporten. Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet.

För att underlätta genomförandet av projektet vill Luleå kommun teckna en avsiktsförklaring med LKAB angående utveckling av hamnområdet Svartön. Kommunstyrelsen godkände avsiktsförklaringen.

Läs mer om projekt Malmporten och Svartön.

Arbetet med ny översiktsplan går vidare

Kommunstyrelsen fick information om det pågående arbetet med ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver främst hur mark och vatten i kommunen ska användas.

Kommunens gällande översiktsplan är från 2013, och arbetet med att revidera den har pågått under en längre tid. Hösten 2019 var det reviderade förslaget till översiktsplan ute på granskning. Utifrån nya förutsättningar, de synpunkter som kom in och dialog med bland andra länsstyrelsen har det skett ytterligare justeringar. Det betyder att förslaget till ny översiktsplan behöver ställas ut på nytt så att allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter.

Tidplanen är att kommunstyrelsen ska besluta om ny granskning i april, att översiktsplanen ställs ut under april–juni och att kommunfullmäktige tar beslut om att anta en ny översiktsplan i slutet av september.

Räddningstjänsten ser över deltidsbrandkårer

Kommunstyrelsen godkände räddningstjänstens förslag till verksamhetsplan för 2021. Under våren kommer räddningstjänsten att påbörja en utredning hur man skulle kunna organisera en ny deltidsbrandkår i Sörbyarna. Även en utredning av den nuvarande deltidsbrandkåren i Råneå ska påbörjas under 2021. I april går flytten till nya Luleå räddningsstation.

Uppdatering av samarbetsavtal med Uleåborg

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det uppdaterade samarbetsavtalet mellan Luleå kommun och Uleåborgs stad. Syftet med samarbetsavtalet är att peka ut långsiktigt prioriterade områden samt ge en bild av pågående projekt, aktiviteter och deltagande i internationella nätverk. Tillsammans ska Luleå och Uleåborg jobba för hållbar tillväxt och attraktivitet i den gemensamma regionen.

Bland övriga ärenden i korthet:

  • Presentation av SCB-undersökning om Luleåbornas uppfattning om Luleå och om Luleå kommun. Läs mer om undersökningen.
  • Kommunstyrelsen ställde sig bakom ett nämndsinitiativ från Liberalerna om att ta fram ett särskilt åtgärdspaket för näringslivet med anledning av coronapandemin.
  • Tre motioner behandlades och kommunstyrelsens förslag till beslut (med reservationer) är att kommunfullmäktige ska avslå motionerna: motion (MP) om kärnkraft i Bottenviken, motion (C) om att införa vikariepool i skolan och fritidshemmen, motion (C) angående bygglov vid uppsättning av byggbaracker.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleå kommun

Logotyp