Skolan får tillskott på 28 miljoner i budgeten

Skolor och förskolor har haft stora kostnadsökningar under 2023. För 2024 räknas budgeten upp och skolan i Luleå får dessutom ett tillskott på 28 miljoner kronor.

Skolan i Luleå har, som de flesta andra kommuner i Sverige, haft höga generella kostnadsökningar under året. Förutom det har det tillkommit höga merkostnader för flytt- och sanering.

– Inga politiska beslut har tagits under året för att göra några åtgärder eller effektiviseringar utan politiken har istället tagit ett aktivt beslut att inte göra några åtgärder för 2023, säger Helena Jensen, HR/ekonomichef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Budgetarbetet inför 2024 började redan i februari i år, då får man veta hur det ser ut för kommunen i stort. Budgeten baseras på prognoser över skatteunderlag, befolkningsökning/minskning och så vidare. Sedan tittar man på behoven i varje verksamhet. Utifrån alla behov görs sedan en bedömning om kommande års budget som sedan skickas med till kommunfullmäktige inför deras budgetbeslut som är i juni.

Tillskott på 28 miljoner kronor

Varje år räknas budgeten upp utifrån befolkningsprognos, utifrån normala prisökningar och löneökningar. Förutom dessa ökningar har det beslutats om ett generellt tillskott för 2024 till barn- och utbildningsnämnden motsvarande 28 miljoner kr.

– Tillskottet innebär att vi kan bibehålla våra verksamheter oförändrade. Det känns jättebra att politiken prioriterar kärnverksamheten. Några generella tillskott har inte getts på lång tid. Det senaste jag kan komma på är skolpaketet på 10,5 miljoner kronor årligen som gavs under 2017-2019, men då riktat till åtgärder för att trygga kompetensförsörjningen, berättar Helena Jensen, HR/ekonomichef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Den detaljerade budgeten beslutas i Barn- och utbildningsnämnden den 13 december 2023. Helena Jensen säger:

– Största delen av tillskottet kommer att gå till grundskolan som har de största behoven. Dels till generella kostnadsökningar såsom lokaler, IT, bussresor men också till att stärka rektors budget för läromedel.

Ärendelista BUN AU: Kallelse (lulea.se) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Shutterstock

Logotyp