Kommunstyrelsens decembermöte i korthet

På sitt decembermöte beslutade kommunstyrelsen att när den tidigare brandstationstomten i centrala Luleå säljs ska det vara till ett högre pris än kommunens ordinarie marktaxa. Dessutom blev det ja till en arkitekttävling för att avgöra vem som ska få bygga på marken. Kommunstyrelsen behandlade även nya avfalls- och VA-taxor.

Kommunstyrelsen i Luleå sammanträder en gång per månad. En del ärenden beslutas direkt av kommunstyrelsen, medan andra går vidare till kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande instans. På sammanträdet den 6 december behandlade kommunstyrelsen totalt 42 ärenden, varav fyra tilläggsärenden.

Kvarteret Bävern anses vara ett av Luleås guldlägen och kommunstyrelsen vill därför att tomten ska säljas till ett högre pris än kommunens ordinarie marktaxa.

Utvecklingen av kvarteret Bävern

Kvarteret Bävern, det vill säga den tidigare brandstationstomten vid Norra hamn, är en av de viktigaste pusselbitarna i den pågående centrumutvecklingen av Luleå.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen inte ska följa ordinarie taxa vid försäljning av mark inom kvarteret Bävern. Markprisets minimumnivå ska istället baseras på två genomförda expertvärderingar.

Det finns en tidigare överenskommelse med fyra byggaktörer om hur marken ska utvecklas. Den överenskommelsen upphör vid årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutade att istället anordna en arkitekttävling för att avgöra vem som ska få bygga på den attraktiva tomten. Läs mer här. Kriterierna för tävlingen ska fastställas av kommunstyrelsen.

Förlängd avsiktsförklaring med LKAB om Svartön

Luleå kommun och LKAB kom tidigare i år överens om en avsiktsförklaring för att fortsätta att utveckla Luleå som hamnstad. Målet var att gemensamt utreda hur mark- och vattenområden på bästa sätt kan användas för att underlätta genomförandet av projekt Malmporten samt hur hamn- och industriverksamheten på Svartön kan utvecklas. Avsiktsförklaringen gäller fram till 2021-12-31.

Arbetet med att ta fram ett avtal har pågått under 2021 och även nya ytor har diskuterats. Kommunstyrelsen beslutade därför att förlänga den ursprungliga avsiktsförklaringen till 2022-03-31 och komplettera med de nya ytorna.

Markanvisningar och fastigheter

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Boet Bostad får förlängd markanvisning till kvarteren Filten och Bivacken inom Kronandalen till och med 2022-12-31, för att bygga cirka 190 hyreslägenheter.
  • Enström & Grönberg Bygg får förlängd markanvisning markanvisning till fastigheten Råneå 6:75 till och med 2022-06-30, för att bygga cirka tolv hyreslägenheter.
  • Kompletta fastigheter i Luleå AB får köpa fastigheten Karlsvik 2:43 för 4 300 000 kronor. Tanken är att fastigheten ska byggas om till bostäder.

Höjda avgifter och taxor

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om nya avfalls- och VA-taxor från och med den 1 januari 2022.

Bland annat ska grundavgiften för avfallstaxor höjas med sex procent och den så kallade brukningsavgiften för vatten och avlopp höjas med fem procent. Industritaxan för vatten och avlopp ska öka med 2,2 procent.

Förslaget är även att kommunens avgifter inom till exempel livsmedelslagstiftningen, alkohollagen samt miljöbalkens område ska revideras från årsskiftet.

Motioner

Totalt behandlades fem motioner. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller:

  • Motion (L) om att Luleå ska upp i toppen i näringslivsrankingen
  • Motion (C) om välkomstskyltar

Kommunstyrelsen föreslår avslag till:

  • Motion (L) om att Luleå kommun inte ska konkurrera med näringslivet
  • Motion (L) om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Bland övriga ärenden:

  • Den 8 november beslutade kommunstyrelsen att Luleå kommun överlåter sin andel av ensamkommande barn 2022 till Piteå kommun. På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att avveckla nuvarande boenden för ensamkommande barn. Anledningen är att Luleå kommuns boenden för ensamkommande barn senaste året gått med kraftigt underskott på grund av låg beläggning.
  • Kommunstyrelsen beslutade att godkänna räddningstjänstens förslag till verksamhetsplan år 2022. Den nya lagen om skydd mot olyckor ställer högre krav på räddningstjänsternas ledningsförmåga. Arbete pågår i samverkan med andra kommuner för att utöka nuvarande ledningssystem.
  • Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett värdskapsbidrag på 100 000 kronor till Föreningen Grävande Journalisters planerade journalistkonferens i Luleå.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleå kommun

Logotyp