Kommunstyrelsens beslut i korthet

Aktuella finansrapporter och nya markanvisningar till bland annat Kronandalen och Råneå. Dessutom bifall till förslaget att Nåidenhallen i Luleå ska rivas. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen hanterade vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen i Luleå sammanträder en gång per månad. Vissa ärenden beslutas direkt av kommunstyrelsen, medan andra går vidare till kommunfullmäktige - kommunens högsta beslutande instans. Vid dagens sammanträde den 7 juni behandlade kommunstyrelsen totalt 35 ärenden.

Nu pausas kommunstyrelsens sammanträden över sommaren. Nästa möte sker i Luleå den 16 augusti.


Kronandalens stadsdelscentrum tar form. Området består av totalt fem kvarter och nu har kommunstyrelsen beviljat ytterligare markanvisningar.

Ja till försäljning av Jämtögårdens förskola

Luleå kommun avser att sälja fastigheten Jämtögårdens förskola, Jämtön 4:25. Efter genomförd detaljplan är avsikten att Jämtöns Folkets husförening ska köpa fastigheten och Vitådalens skola ekonomisk förening har visat intresse av att hyra den del som tidigare nyttjats som förskola.

Kommunstyrelsen beslutade i dag att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Jämtön, Jämtön 4:25, Jämtögårdens förskola. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en försäljning av fastigheten.

Bifall till nya markanvisningar: Magnolia - Kronan etapp 2

Kronandalen är ett av Luleå kommuns pågående stadsutvecklingsprojekt och omfattar ungefär 2 000 bostäder som ska byggas ut över tid. Området är indelat i flera mindre områden. Denna markanvisning ligger inom det område som benämns Västra Entrén och är den första markanvisningen inom detta område.Kommunstyrelsen beslutade att Magnolia Projekt 615 AB erhåller markanvisning för uppförande av ett flerbostadshus. Det rör sig om 116 bostadslägenheter med undergrävt parkeringsgarage inom Kronandalen och lägenheterna ska upplåtas i hyresrättsform. Markanvisningen ska gälla längst till och med 2022-05-31.

Galären AB - Kronandalen

Kommunstyrelsen beviljade ytterligare en markanvisning, till Galären i Luleå AB, som erhåller markanvisning för uppförande av flerbostadshus (hyresrätter) med ca 90 bostadslägenheter, kommersiell lokalyta i markplan för livsmedelsbutik. Det markanvisade området ligger i anslutning till det planerade torget i den del av Kronandalen som kommer utgöra Kronans stadsdelscentrum.I byggplanerna ingår även ett parkeringsgarage för ca 40 parkeringsplatser under mark inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum. Markanvisningen ska gälla till och med 2022-12-30.

Ozoneair AB - Sunderbyn

Bolaget Ozoneair AB har framfört en begäran till stadsbyggnadsförvaltningen om att köpa mark för att etablera hela sin verksamhet med produktutveckling och produktion i Luleå.

Kommunstyrelsen beslutade att Ozoneair AB ska erhålla markanvisning till del av Storheden 1:1 och del av Öhemmanet 1:11. Markanvisningen gäller byggande av lokaler för produktutveckling och produktion och den ska gälla till och med 2022-08-31.

Enström & Grönberg Bygg Handelsbolag - Centrala Råneå

Den aktuella fastigheten Råneå 6:75 ligger i centrala Råneå. Fastigheten är obebyggd och gällande detaljplan medger byggnation av bostäder. Byggherrens förslag innebär i ett inledande skede uppförande av ett flerbostadshus med 12 hyreslägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte att förlänga Enström & Grönberg Bygg Handelsbolag markanvisning till fastigheten Råneå 6:75. Markanvisningsavtalet ska gälla till och med 2021-12-31.

Inriktningsbeslut gällande förordad infart Luleå C, Norrbotniabanan

Luleå kommun vill se en östlig infart för Norbottniabanan. Kommunstyrelsen beslutade i dag att aktualisera tidigare inriktningsbeslut som togs i samband med översiktsplan 2013, att Luleå kommun förordar en östlig järnvägsdragning. Beslutet grundar sig på att kommunen önskar knyta ihop järnväg och flyg och för att uppnå en genomgångslösning för järnvägen till Luleå C.

Läs mer om vad den östliga dragningen betyder

Luleå kommuns förenklade delårsrapport

Den förenklade delårsrapporten omfattar nämndernas ekonomi och bidrag till kommunfullmäktiges utvecklingsområden, för perioden januari-april 2021. Syftet med rapporten är att göra en årsprognos för den kommunala ekonomin.

Rapporten i korthet. Enligt delårsrapporten för perioden januari-april 2021 redovisar kommunen ett positivt resultat på 47 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 180 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Ja till rivning av D-hallen Luleå

En oenig kommunstyrelse ställde sig efter votering bakom det aktuella förslaget att omgående påbörja rivning av den så kallade D-hallen (Nåidenhallen). Enligt förslaget ska en utomhusisyta skapas på platsen under perioden mellan rivning och uppförande av ny byggnad. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för politiskt beslut. Mer om förslaget från ksau: Nåidenhallen förslås rivas länk till annan webbplats

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp