Kommunens nya organisation ska stärka den politiska styrningen

Efter valet 2022 enades den styrande majoriteten om en förändrad ansvarsuppdelning mellan politiska nämnder och kommunstyrelse. Målet var ökad politisk närhet till service, kompetensförsörjning och samhällsplanering.
– Den nya organisationen ska ge ökade förutsättningar att utveckla servicen till medborgare, näringsliv och egna verksamheter, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Politiken har önskat förbättrade leveranser från tjänsteorganisationen då det gäller service och bemötande av medborgare och företag, samt lyhördhet till den politiska viljan. Bilden är tagen vid ett politiskt sammanträde i stadshusets sessionssal.

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad har haft i uppdrag att ta fram förslag på en ny nämndsstruktur samt hur förvaltningsorganisationen ska anpassas till denna.

– Utgångspunkt har varit att renodla kommunstyrelsens roll med att leda, samordna och styra kommunens verksamhet samt att samla servicefunktioner i annan nämnd, säger hon och fortsätter:

– Den nya organisationen ska ge ökade förutsättningar för utveckling av service till medborgare, näringsliv och egna verksamheter, vilket är en viktig del i att öka medborgarnas och näringslivets nöjdhet med kommunen.

Tydligt ansvar för samhällsplanering

Det finns ett ökat intresse att bygga i Luleå och för att underlätta detta har kommunstyrelsen nu fått ett tydligare ansvar för helheten inom samhällsplanering. 

– Målet är snabbare planprocesser och effektivt användande av resurser. Det ska vara enklare att få en tydlig politisk inriktning på planer och markförsäljningar, säger Ann Lindh Wikblad.  

Efter förändringarna i nämndsstrukturen finns nu översiktlig samhällsplanering, detaljplanering, översiktlig trafikplanering samt mark och exploatering inom kommunstyrelsens ansvarsområden. För att omhänderta dessa frågor har ett nytt utskott bildats inom kommunstyrelsen; samhällsbyggnadsutskottet.

Kompetensförsörjning - en utmaning

Den nybildade arbetsmarknads- och gymnasienämnden ska förstärka arbetet med kompetensförsörjning. Dels genom att skapa förutsättningar för att yngre som äldre ska kunna nå sin fulla potential som samhällsmedlem, dels att skapa förutsättningar för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens.

– Kompetensförsörjning kräver effektiv samverkan inom kommunens organisation samt genom arbete med näringslivsutveckling. Målsättningen är att vi enklare ska identifiera och söka upp målgrupper för jobb och utbildning, att rusta människor till jobb och utbildning samt att samordna mottagande och inkludering av nya invånare, säger Anna Lindh Wikblad.

Service i nationell framkant

Syftet med bildandet av infrastruktur- och servicenämnden är snabbare beslutsvägar, tydligare roller och ansvar samt att samla liknande kompetenser i organisationen.

– Fokus ligger på utveckling och ökning av samlad service till medborgare och medarbetare och en ökad närhet mellan politik och frågor som rör kommunens bemötande och tillgänglighet som helhet, säger Anna Lindh Wikblad. 

– Luleå kommuns service ska ligga i nationell framkant när det gäller nöjda kunder, kvalitet och effektivitet.

orkanisation

Den nya organisationen ska ge ökade förutsättningar för att servicen till medborgare, näringsliv och egna verksamheter ska fortsätta utvecklas, vilket är en viktig del i att öka medborgarnas och näringslivets nöjdhet med kommunen. Ny nämndsstruktur är införd 1 september i år. Förvaltningsorganisationen börjar gälla 1 januari 2024.

Så har nämndsstrukturen förändrats

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden (ny nämnd) ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, integration, vuxenutbildning samt gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sitt uppdrag med för- och grundskolan.
Ansvaret för gymnasieskolan flyttas.

Kommunstyrelsen får utökat ansvar för samhällsplanering. Ansvaret för arbetsmarknadsfrågor, samt intern och extern service, flyttas.

Infrastruktur- och servicenämnden (fd stadsbyggnadsnämnden) får ett tydligare ansvar för intern service samt extern service gentemot medborgarna. Ansvar för detaljplaner och markfrågor (arrenden och nyttjanderätt) flyttas.

Övriga nämnder har inte påverkats.

Anpassning av förvaltningsorganisationen

Omorganisationen innebär bland annat att tre nya förvaltningar bildas; 

  • infrastruktur- och serviceförvaltningen 
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Fyra befintliga förvaltningar kommer att upphöra och deras respektive verksamheter fördelas på de nya förvaltningarna. 

Dessa förvaltningar upphör:

  • Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Kommunstaben
  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstaben och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att fördela sina verksamheter till nya infrastruktur- och serviceförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kommer att föra samman sina verksamheter till den nya utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.


FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi Foto: Luleå kommun

Logotyp