Fullmäktige klubbade strategisk plan och budget för de kommande åren

Majoriteten i kommunfullmäktige ställde sig bakom kommunstabens förslag med Socialdemokraternas och Moderaternas ändringar. De andra partierna la fram sina egna förslag.

Beslutet innebär att skattesatsen blir oförändrad med 22,50 Procent, nämnderna ges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget och mellan investeringsprojekt. Kommundirektören får i uppdrag att löpande föreslår åtgärder att nå överskottsmålet med två procent (vilket motsvarar ett resultat på 100 miljoner kronor årligen).

Luleå är i en tillväxtfas med stora etableringar i sikte och stora behov av både arbetskraft och bostäder. Satsningar på tillväxt, underhåll och föreningslivet är några punkter ur kommunens strategiska plan och budget 2022-2024 som kommunfullmäktige klubbade igenom den 26 oktober.

– Luleå kommun har ett starkt läge, bra välfärd, en befolkning som har arbete och mår bra. Det finns ett enormt intresse för Luleå och regionen, jag känner mig ganska trygg inför framtiden. Vi kommer ha en verksamhet som är en av den bästa i landet. Men vi har utmaningar, skatteunderlaget har inte växt som vi har väntat, men framför allt bli vi fler äldre. Vi måste fortsätta att vara mycket effektiva med hur vi använder våra pengar, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Vice ordförande Fredrik Hansson (S) kompletterar:

– Det går inte undgå att det händer mycket nu. Stora etableringar leder till behov av arbetskraft och kompetensförsörjningen är vår största utmaning. Det är ingen kommun eller region som kommer klara dessa utmaningar och möjligheter ensamma, därför behöver vi krokar arm med andra regionala aktörer och näringsliv. För att få unga kvinnor att stanna i Luleå är det viktigt att vi jobbar med jämställdhetsfrågor.

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Anders Josefsson (M) förklarar vikten av näringslivet och utvecklingen av Porsön:

– Det viktigaste återigen är att vi håller i arbetet med effektiviseringar och undviker en skattehöjning. Förstärkt näringslivsarbete är den viktigaste frågan för kommunen, ett bra näringslivsklimat är helt nödvändigt för att locka hit fler företag.

– Porsön är en prioriterad stadsdel som är porten till Luleå för alla studenter, området som de möts av först. Vi avsätter 15 miljoner kronor för rustning av Porsö centrum och två miljoner kronor extra för ett tryggare och snyggare Luleå, för slyröjning och klottersanering.

Budgeten och planen 2022-2024 i korthet

Skattesatsen blir oförändrad, 22,50 procent. Det beräknade resultatet av budgeten är +101 miljoner kronor för 2022, +47 miljoner kronor för 2023 och sedan ett negativt resultat med -23 miljoner kronor för 2024. Kommundirektören får i uppdrag att löpande föreslå åtgärder för att nå överskottsmålet på två procent.

Kommunen beräknas investera totalt 2,2 miljarder kronor under perioden, den planerade nyupplåningen för perioden 2022–2024 blir 837 miljoner kronor.

Exempel på investeringar:

 • nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och Ektjärn
 • fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo och Kronandalen
 • ny skolstruktur
 • nya gruppboenden
 • underhåll av fastigheter, belysning och cykelvägar
 • VA-nätet: Östra länken, Uddebo, Bensbyn, Norra Sunderbyn och Råneå, ny vattenledning Luleå-Boden
 • Hertsö badhus

De beslutade ändringarna

Socialdemokraterna och Moderaterna la fram ett gemensamt förslag med några ändringar till kommunstabens förslag:

 • 15 mkr upprustning Porsö centrum
 • 4,5 mkr återstart av föreningslivet
 • 4 mkr till WiFi på äldreboenden
 • 2 mkr tryggare och snyggare Luleå
 • 1,5 mkr till medborgardialoger
 • 1 mkr till olika initiativ på landsbygden som föreningar kan söka
 • 1 mkr för näringslivsutveckling
 • 1 mkr till utvecklad myndighetsutveckling

Från budgetdebatten om tillväxt och välfärd

Partierna i fullmäktige var överens om att de nya, stora satsningarna i exempelvis tillverkningen av fossilfritt stål i regionen betyder både en stor chans för Luleå, men innebär också en del utmaningar. Tillväxten och samhällsservice på landsbygden tog en stor plats i debatten.

De stora frågorna i budgetdebatten var; Hur kan Luleå kommun bli bättre på näringslivsutveckling? Hur blir vi en attraktiv kommun för inflyttare? Hur ska välfärden finansieras? Kan vi nå framåt med effektiviseringar och smarta arbetssätt, genom skattehöjning, kampanj för höjt statsbidrag, fler privata aktörer som utför tjänster, en ökad samverkan med andra aktörer?

Oppositionens budgetförslag i korthet

Samverkan för Luleå (Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet)

 • se över om de nedlagda skolorna kan återstartas
 • minska arvoden till politiker
 • inflyttningspaket för nya medborgare
 • nytt badhus skjuts på framtiden
 • ökat byggande på landsbygden

Vänsterpartiet

 • lägre överskott för år 2022, fördela pengarna enligt följande:
 • 30 mkr tillskott till socialnämnden
 • 30 mkr tillskott till barn- och utbildningsnämnden
 • 5 mkr till kultur- och fritidsnämden
 • 5 mkr till arbetsmarknadsförvaltningen

Miljöpartiet de gröna

 • skattehöjning med tio öre år 2022, ytterligare tio öre 2023 för att öka intäkterna med 124 mkr
 • 108 mkr till klimatåtgärder som energi-effektivisering och samordning av transporter
 • 250 mkr pengarna för ny skolstruktur ska användas till skolan på landsbygden
 • bygg inte Hertsö badhus
 • gratis blöjor i förskolan och gratis mensskydd till flickor

Sverigedemokraterna

 • avveckla arbetsmarknadsförvaltning
 • stoppa riktade elitbidrag
 • privata aktörer kan utföra äldreomsorg
 • utveckla räddningstjänsten i Antnäs och Råneå
 • sociala förmåner alltid till kommunens egna invånare

Rättvisepartiet Socialisterna

 • införa sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • personalen inom äldreomsorgen schemalägger sina pass själva
 • starta en utbildningssatsning för att motverka sexism, rasism och HBTQ+-fobi
 • ge Lulebo uppdrag att bygga klimatsmart och mer billiga hyresrätter
 • fossilfri och avgiftsfri kollektivtrafik till 2026

Landsbygdspartiet lämnade ett yttrande om vikten av samhällsservice på landsbygden.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Luleå kommun

Logotyp