Klart för projektering av Porsö strand

Stadsbyggnadsnämnden beslutade idag att stå fast vid sitt beslut om att godkänna förslag till detaljplan för kvarteret Biet. Nämnden godkände också (MP):s motion om att låta gräset växa som ett sätt att stärka den biologiska mångfalden.

Porsö strand i dag. Här vill kommunen öka tillgängligheten och tryggheten genom att bland annat förbättra, bredda och belysa promenadstråket.

Nämnden står fast vid förslaget om Biet

Stadsbyggnadsnämnden står fast vid sitt beslut om att godkänna förslag till detaljplan för kvarteret Biet. Det beslutade nämnden i dag och överlämnar förvaltningens svar på återremissen till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i januari 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för kvarteret Biet i centrum. Huvudsakliga syftet var att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling för bostäder, kontor och centrumverksamheter.

I februari beslutade stadsbyggnadsnämnden att rekommendera kommunfullmäktige anta detaljplanen. Ärendet gick vidare till kommunstyrelsen som i april föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ärendet behandlades på kommunfullmäktige den 26 april. Kommunfullmäktige beslutade efter votering och i enlighet med kommunallagens regler om minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett frågeställningarna i återremissyrkandet och föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar anta det som sitt eget. Stadsbyggnadsnämnden beslutade alltså idag att stå fast vid beslutet att godkänna detaljplanen för kvarteret Biet.

Projektering av Porsö strand

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att godkänna projektbudget på 500 000 kr till projekteringen samt bevilja igångsättningstillstånd. Upprustningens totala budget är beräknad till ca 4,5 miljoner kronor.

Det har länge funnits önskemål bland boende och besökare om att utveckla området vid Porsö strand. Idag är Porsö strand en delvis svårframkomlig strandpromenad som löper genom skog- och ängsmark. För att öka tillgängligheten och tryggheten vill stadsbyggnadsförvaltningen bland annat förbättra, bredda och belysa promenadstråket.

Förvaltningen föreslår att projekteringen upphandlas under andra halvåret 2021 så att upprustningen kan genomföras under 2022.

Ett upprustningsförslag togs fram 2019 men investeringen prioriterades ned inför 2021 och ligger just nu utanför perioden 2021–2023. Med anledning av att arbetet med utvecklingsplan Porsönlänk till annan webbplats har återupptagits föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att upprustningen av Porsö strand tidigareläggs.

Ja till MP: förslag om att inventera gräsmattor

Stadsbyggnadsnämnden godkände motionen från (MP) om att inventera gräs- och ängsytor för att stärka den biologiska mångfalden. Motionen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion som föreslår att Luleå kommun gör en inventering av gräs- och ängsytor för att ta reda på vilka som har störst artrikedom och lämpar sig för att hållas högvuxna. Syftet är att stärka den biologiska mångfalden och därigenom skapa positiva kedjeeffekter som i sin tur ökar stadens hållbarhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att många insekter som pollinerar växter på senare år har blivit allvarligt hotade. Parker och grönområden är en förutsättning för att kunna göra en stad hållbar och kommunen har under många år arbetat med att utöka andelen högväxande gräsytor för att gynna den biologiska mångfalden.

Den metod som föreslås i motionen, att inte klippa gräsytor för att under sensommaren inventera dem och utläsa hur hög artrikedomen är, kommer att visa på vilka ytor som bäst lämpar sig som högvuxna. Resultatet får sedan vägas mot sociala värden.

Ja till ny detaljplan på Bergviken

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen för fastighet Daggkåpan 1 på Bergviken. Därmed blir det möjligt att sälja den före detta fritidsgården på Bergviken. Lokalen ingår i dag i kommunens lokalbank.

Planens huvudsakliga syfte är att ändra markanvändning för området från idrott och fritidsända­mål till centrumverksamhet, vilket innebär att nya verksamheter kan bedrivas i den före detta fritidsgårdens lokaler.

Till centrumverksamhet ingår bland annat verksamheter som handel, restaurang, kontor, samlingslokal och för­eningslokaler. Bergvikens sporthall ska även fortsättningsvis använ­das för idrottsändamål.

Fyra parker har fått namn

Stadsbyggnadsnämnden godkände namnberedningskommitténs förslag på namnsättning av fyra parker i kommunen. I Dalbo ska parkerna heta Dalboparken och Mossparken, på Bergviken Snöklocksparken och en park på Skurholmen får namnet Gömda parken.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Uppdaterat: 27 maj 2021

Logotyp