Årsredovisningen: Kommunen går med överskott

Luleå kommun redovisade 2019 ett resultat på 173 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med 2018 med 94 miljoner kronor. I årets resultat för kommunen ingår en utdelning från moderbolaget i koncernen om 98 miljoner kronor.

– Det är mycket positivt att verksamheterna gör den ekonomiska omställningen som behövs för att klara av en välfärd i framtiden med en åldrande befolkning i relation till antalet yrkesverksamma. Med det här resultatet i ryggen ökar förutsättningarna att komma till ett läge där vi har en långsiktigt hållbar ekonomi. Där är vi tyvärr inte idag, säger kommunalrådet Lenita Ericson i en kommentar till årsredovisningen.

Luleå kommunen avslutar 2019 med ett resultat på 173 miljoner kronor. Det uppfyller överskottsmålet.

Effektiviseringar bromsar kostnadsökningen

Årets resultat motsvarade 3,8 procent av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning vilket är över kommunens målsättning på två procent. Kommunens budget för 2019 byggde på ett resultat på 69 miljoner kronor. Den reviderade budget som lades fram under mars 2019 innehållande effektiviseringar har därmed fått effekt och bromsat in kostnadsökningstakten.

Det är viktigt att arbetet med att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter fortsätter för att kunna möta de utmaningar som kommunen står inför.

Större investeringar under 2019

Luleå kommuns samlade nettoinvesteringsvolym under 2019 uppgick till 753 miljoner kronor (föregående år 596 miljoner kronor) vilket är en ökning mot föregående år med 157 miljoner kronor och 23 miljoner kronor över budget.

VA-projektet Östra Länken, som ger förutsättningar för att Luleå ska kunna växa, fortlöper enligt plan. Total investering för hela projektet uppgår till 1,5 miljarder kronor. Under 2019 har Etapp Mjölkuddsrondellen färdigställts (budget 145 mkr/utfall 125 mkr). Etapp Tunastrand har under 2019 projekterats för fas 1 och startats.

Projektet Risslan avser infrastruktur för ny räddningsstation och återvinningscentral och löper 2018 – 2020. Total investering uppgår till 150 miljoner kronor.

Byggnationen av ny räddningsstation pågår 2019 – 2020. Total investering 221 mkr. I Luleå räddningsstation som byggs på kvarteret Risslan, ska Luleå Räddningstjänst, regionens ambulanssjukvård samt SOS Alarm flytta in. Inflyttningen är beräknad till februari 2021.

Projektet för att bygga Sörbyarnas vattentorn löper 2019 - 2020. Total investering 62 mkr.

FAKTA Resultat 2019

  • Kommunens budget byggde på ett resultat på 69 miljoner kronor.
  • Kommunens resultat uppgick till 173 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, vilket är över kommunens målsättning på två procent.
  • I resultatet ingår en utdelning från de kommunala bolagen på 98 miljoner kronor.
  • Arbetet med effektiviseringar har gett effekt och bromsat kostnadsökningstakten.
  • Kommunens kostnader ökar på grund av: antalet barn, ungdomar och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, stort underhållsbehov och hög investeringstakt.
  •  

Text: Roger Jönsson

Foto: Luleå kommun

Logotyp