Beslut om Bergnäsets skolstruktur tas i höst

Arbetet med att ta fram förslag på hur skolstrukturen på Bergnäset ska se ut är inne i slutskedet. I slutet av oktober startar den politiska beslutsprocessen. Innan beslut tas ska föräldrar och personal få tycka till om förslagen i ett samråd.

– Då Luleå står inför en befolkningsökning kopplat till allt som händer kring den gröna omställningen vill vi bereda plats i förskolor och skolor, både för befintliga och blivande barn och elever. Därför är det viktigt att det fattas beslut om en framtida skolstruktur på Bergnäset, säger skolchef Maarit Enbuske.

Bergsskolan som ligger i Bergnäsets skolområde.

 Tjänstepersoner från flera av kommunens förvaltningar har under året arbetat tillsammans med att ta fram ett förslag till beslut för Bergnäsets skolstruktur. Utgångspunkten är att förskolorna och skolorna fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever.


Samrådshandlingar publiceras den 11 september

Den 11 september kan alla intresserade ta del av förslagen för Bergnäset på webbsidan lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats..

Innan politiken tar ställning till förslagen kommer tjänstepersoner bjuda in vårdnadshavare och personal i de berörda förskolorna och skolorna till samrådsmöten. De förskolor som berörs på Bergnäset är Klippans, Stenåsens och Bergstadens förskolor. I Bergnäsets skolområde finns också grundskolorna Bergskolan, Mandaskolan och Hedskolan.

En viktig del i utredningens underlag har varit att vårdnadshavares, personal och elever har fått ge sina synpunkter i dialoger med politiker i Barn- och utbildningsnämnden. Läs sammanfattningen av dialogerna på kommunens webbplats lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats..


Tidplan

Vecka 37: Förslagen på skolstrukturen i Bergnäset publiceras på lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats.

Vecka 39: Samrådsmöten med vårdnadshavare och personal.

Vecka 42: Den politiska beslutsprocessen startar.

Efter beslut kommer politiken bjuda in till dialog med berörda vårdnadshavare.


Utredning av Örnäsets skolstruktur är påbörjad

Utredning av Örnäsets skolområde har inletts under våren 2023, och dialoger har tidigt i processen hållits med personal, vårdnadshavare och elever.

FAKTA Utredning om skolstruktur

  • November 2020 genomfördes en folkomröstning om skolstrukturen.
  • Hösten 2020 fick ett uppdrag att utreda skolstrukturen områdesvis.
  • Utredningen av skolstrukturen genomförs etappvis för de geografiska områdena Gammelstad, Notviken, Centrum, Bergnäset och Örnäset.
  • Läs mer om utredningen av skolstruktur (lulea.se) Länk till annan webbplats.
  • Det går att lämna synpunkter på förslaget till beslut för skolstruktur Bergnäset på mailadress: skolstruktur@lulea.se. Synpunkterna ska vara inne senast den 29 september 2023.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Logotyp