Bergnäsets vattentorn ska byggas om

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att upprätta en ändrad detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Det är ett ärende som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 17 december.

byggnad på vattentorn

Inför försäljning måste flera punkter utredas och beaktas, bland annat VA-anslutning, hänsyn till omgivande skog samt att räddningstjänsten har larmsignalen ”hesa Fredrik” på tornets tak.

Det Luleå-baserade företaget Dagertun Support & Consulting har ansökt om att förvärva vattentornet och omvandla det till kontors- och konferenslokaler.

Detaljplanen ska pröva möjligheterna för kontor och konferens och särskilt utreda eventuella kulturmiljövärden och skyddsavstånd från befintliga master och antenner för att säkerställa människors hälsa och säkerhet.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Frank Rizo

12 december 2018

Logotyp