Kronanvägen på arbetsutskottet

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska på sitt kommande sammanträde den 14 januari bland annat besluta om fyra igångsättningstillstånd, däribland Kronanvägen och nytt avloppssystem i Norra Sunderbyn.

Resvägen mellan Hertsön och Porsön blir drygt två kilometer kortare när Kronanvägen byggs. Det betyder kortare restider och mindre utsläpp.

Projektering av Kronanvägen

Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att arbetsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för detaljprojektering av Kronanvägen, inklusive gång- och cykelvägar, hållplatser samt laddplats för kollektivtrafiken, samt godkänner projektbudget på 6 miljoner kronor.

Kronanvägen innebär att resvägen mellan Hertsön och Porsön förkortas med drygt två kilometer. Det betyder kortare restid för samtliga trafikslag och därmed mindre utsläpp. För gående och cyklister innebär det tryggare och säkrare vägar som gör att resvägen förkortas.

Här kan du läsa mer om Kronanvägenlänk till annan webbplats

Nytt avloppssystem i Norra Sunderbyn

Ett nytt avloppssystem ska byggas i Norra Sunderbyn. Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 25 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Luleå kommun är idag huvudman för fyra lokala slamavskiljare i Norra Sunderbyn där spillvatten från 27 fastigheter behandlas. Avloppsinventering som gjordes 2018 visade att samtliga slamavskiljare är uttjänade och behöver åtgärdas. Den nya avloppslösningen innebär att spillvattnet pumpas över älven till befintligt avloppsreningsverk i Avan.

Ombyggnation av dagvattenledningsnät i Kyrkbyn

Arbetsutskottet ska besluta om igångsättningstillstånd för projektering av dagvattenledningsnätet i Kyrkbyn. Det gäller Framlänningsvägen, Lulevägen samt Björkelundsvägen. Utskottet föreslås även godkänna projektbudget på 1 750 000 kronor där besiktning av kyrkstugor samt arkeologiska undersökningar ingår.

Syftet är att lösa problematiken med dagvatten som annars riskerar att förstöra världsarvet. Projektet genomförs i samarbete med Trafikverket.

Underhåll av kommunala fastigheter

Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 97 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för reinvesteringar av kommunens fastigheter under 2021. Det gäller såväl akuta som planerade åtgärder.

Reinvesteringarna prioriteras utifrån underhållsplaner och lokalförsörjningsplanen. Exempel på planerade åtgärder rör bland annat Kulturen hus, Arcushallen, Lulsundets äldreboende, gamla Rådhuset på Gülzauudden samt omklädningsbyggnad på Råneå IP.

Text: Monika Aunes
Illustration: Luleå kommun

07 januari 2021

Logotyp