Därför måste Luleå kommun effektivisera

Det saknas mer än 60 miljarder kronor hos Sveriges kommuner fram till 2022 om kommunerna ska kunna fortsätta bedriva samma verksamhet som idag. Motsvarande utmaning gäller även för Luleå kommun som antingen behöver sänka sina kostnader med 430 miljoner kronor eller höja kommunalskatten med drygt två kronor.

Bakom beräkningarna av den nationella utmaningen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Bakgrunden är att befolkningen i grupperna barn, ungdomar och äldre växer snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det betyder att behovet av välfärdstjänster ökar mer än skatteintäkterna. Allt färre ska försörja allt fler.

Grafen visar hur mycket välfärdsbehoven kommer att öka i Sverige fram till 2027 i de olika åldersgrupperna. 0 år: +11%, 1-19 år: +17%, 20-64 år: +7%, 65-79 år: +6%, 80+ år: +42%

Behoven av omsorg för barn och äldre ökar mer än skatteintäkterna. Grafen visar hur mycket välfärdsbehoven kommer att öka i Sverige fram till 2027 i olika åldersgrupper. Allt färre ska försörja allt fler. Källa: SKL.

Det kommer varken finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att organisera och producera välfärd på samma sätt som idag.

Luleå har dessutom en stark tillväxt, vilket innebär att kommunen har höga investeringsnivåer som måste finansieras. Det handlar om nya skolor och vägar, vatten och avlopp till nya bostäder och andra satsningar.

– För att hantera utmaningarna kan kommunen öka intäkterna genom skatter och avgifter eller minska kostnaderna genom effektiviseringar och omprioriteringar. Enligt vår politiska ledning är det inte aktuellt att höja skatten. Politikerna har istället valt att sätta ett effektiviseringsmål på hela kommunens verksamhet, i dagsläget en procent per år, vilket motsvarar 47 miljoner kronor under 2019, säger Luleå kommuns ekonomichef Jan Öström.

Det betyder att alla förvaltningar ser över hur de kan minska kostnaderna samtidigt som man ska behålla en god kvalitet i sin verksamhet.

– Det är också viktigt att arbeta för en befolkningstillväxt. Varje ny Luleåbo ger ökade statsbidrag på omkring 50 000 kronor, säger Jan Öström.

Två tårtdiagram. Varifrån kommer kommunens pengar? Skatter 74%, Statsbidrag 8%, Avgifter 18%. Till vilka verksamheter går pengarna? Skola och förskola 40%, Vård, omsorg och stöd 37%, Kultur och fritid 7%, Stadsbyggnad 5%, Övrigt 11%.

Ny budget till våren

I slutet av november beslutade kommunfullmäktige om budgeten för de kommande tre åren. Men redan nu står det klart att den kommer att revideras till våren.

Kommundirektör Mikael Lekfalk har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna ta fram förslag på hur Luleå kommun kan sänka sina kostnader med ytterligare 430 miljoner kronor under 2019–2021 för att möta de nationella utmaningarna. Som underlag ligger en konsultrapport om ekonomi och digitalisering som presenterades den 3 december.

Läs mer i en intervju med Mikael Lekfalk.

Läs mer om rapporten "Luleås ekonomi och digitalisering".

FAKTA

  • Kommunens totala driftsbudget är 4,7 miljarder kronor under 2019, det vill säga 4 700 000 000 kronor.
  • En procent effektivisering innebär att kostnaderna ska minska med 47 miljoner kronor.
  • Nettoinvesteringar för 2019 budgeteras med 805 miljoner kronor.

Text: Susanne Lundblom

Grafik: Joakim Höggren

03 december 2018

Logotyp