Ökad jämställdhet genom projektstöd

Kan kommunen påverka jämställdheten inom näringslivet?
– Ja, säger Maria Bergman, näringslivsstrateg på Luleå kommun. Bland annat genom tydliga krav från oss finansiärer av näringslivsprojekt.

Luleå kommun finansierar olika projekt, bland annat tillsammans med Region Norrbotten, Tillväxtverket och EU:s strukturfonder. Projekten riktar sig till exempelvis branscher, grupper av företag eller nyföretagare. Kommunen har avsatt 10 miljoner kronor för detta ändamål.

MRIA BERGMAN

Många tror att kvinnliga företagare är försiktiga och inte vågar ta stora lån, medan manliga företagare vågar satsa och behöver stora medel. Men statistiken visar att det inte stämmer.

– Syftet med att stötta projekten är att skapa förutsättningar för tillväxt och i förlängningen fler jobb och ökad inflyttning. Utvecklingsprojekt ger små och medelstora företag möjlighet att testa nya vägar, säger Maria Bergman.

Hon är en av dem som tar emot ansökningar om projektstöd och bereder dem för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är översiktsplanens prioriteringar som styr vilka projekt som blir beviljade. Jämställdhetsperspektivet är ett av kriterierna.

– Enligt översiktsplanen ska kommunen ta hänsyn till genusperspektivet i alla aktiviteter och insatser i näringslivsfrågor, säger Maria Bergman

 

Bättre ansökningar och ökad kunskap

I ansökan om projektmedel från strukturfonderna måste man kunna beskriva hur jämställdhetsperspektivet är integrerade i projektets olika delar; planering, genomförande och uppföljning. Detsamma gäller för mångfaldsperspektivet.

– Ansökningarna har blivit allt bättre med avseende på hur man tänker jobba med jämställdhet i projekten. Det märks att företag och organisationer anammat de metoder och verktyg som finns tillgängliga för att öka kunskapen och integrera det i sina verksamheter, säger Maria Bergman.

 

Rapport synliggör orättvisor

Tillväxtverket belyser i rapporten Under ytan de normativa föreställningarna om manligt och kvinnligt företagande som finns. Rapportförfattare Jaeneth Johanssons synliggör hur strukturer kan leda till orättvis fördelning av resurser och finansiering inom näringslivet.

Många tror att kvinnliga företagare är försiktiga och inte vågar ta stora lån, medan manliga företagare vågar satsa och behöver stora medel. Men statistiken visar att det inte stämmer.

– En viktig förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, som leder till hållbar tillväxt, är att företagandet kan ske på lika villkor för kvinnor och män. Då först tar vi vara på den potential som finns i företagandet, säger Maria Bergman.


Jämställd företagsrådgivning

På en av föreläsningarna under konferensen Forum Jämställdhet i Luleå redovisades projektet Rådkraft av Gunnel Vidén, Konsultbuketten/IUC Norr och Ulrica Åström, Luqrus. Projektet syftade till att öka medvetenheten om inkludering och normer i små och medelstora företag i Norrbotten.

– Den här typen av projekt bidrar till en positiv utveckling av näringslivet i Luleå och i länet. Vi måste fortsätta att prioritera frågan. Det är en framgångsfaktor att vara en jämställd arbetsgivare, avslutar Maria Bergman.


MRIA BERGMAN

Gunnel Vidén, Konsultbuketten/IUC Norr (till vänster) och Ulrica Åström, Luqrus (mitten) redovisades sitt projekt Rådkraft på konferensen Forum Jämställdhet I Luleå. Projektet syftade till att öka medvetenheten om inkludering och normer i små och medelstora företag i Norrbotten.
– Den här typen av projekt bidrar till en positiv utveckling av näringslivet i Luleå och i länet. Vi måste fortsätta att prioritera frågan. Det är en framgångsfaktor att vara en jämställd arbetsgivare, säger Maria Bergman, näringslivsstrateg på Luleå kommun (till höger).

FAKTA

  • Ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt innebär att synliggöra kvinnors och mäns villkor och förhållanden i projektplaneringen, syfta till att förändra eventuella omotiverade skillnader mellan kvinnor och män som framkommit i planeringen samt följa upp för att se om projektet bidragit i en mer jämställd riktning. För att bidra till målet om jämställda regioner med samma möjligheter, rättigheter och skyldig­heter för kvinnor och män är det av vikt att åtgärder och projekt som bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen kommer till stånd.

  • Luleå kommun finansierar 36 olika projekt med 5-50 % av kostnaderna.

  • Länk till faktafoldern ”Under Ytan” av Jeaneth Johansson.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Karin Kemi

Foto: Frank Rizo

15 februari 2019

Logotyp