Miljoner till parkprojekt på Kronan

Planerade Origoparken och kanalstråket på Kronanområdet får drygt fem miljoner kronor i bidrag från Boverket. Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runtom i landet, varav Kronan är ett. 

Bidraget ska främja ekosystemtjänster och utveckla områden till gröna och hälsosamma platser samt bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Kommunerna som fått bidrag har också bedömts ha goda förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster.

origoparken

Origoparken och kanalstråket ska uppmuntra till fysisk aktivitet och samvaro.

I planerna för Kronanområdet ingår att dammar, vattendrag och regnvattenbäddar ska integreras med grönska som perennplanteringar, buskar och gräsmattor för att berika den urbana miljön. Man ska också omhänderta dagvatten.

– Vi ska leda in dagvatten från gator och hårdgjorda ytor till dammen i parken. Där uppstår en fördröjande effekt och vattnet renas sedan när det rinner vidare i kanalstråket, säger Peder Bergman, projektledare för infrastrukturen.

Bra miljö för människor och djur

Genom att skapa gröna korridorer och ytor, plantera arter som lockar till sig pollinatörer och sätta upp exempelvis insektshotell skapas bättre förutsättningar för bland annat fåglar och insekter.

– Begränsning av hårdgjorda ytor och möjlighet till fysisk aktivitet och social samvaro gör att både människor och djur trivs, säger Peder Bergman.

Byggandet av Origoparken och kanalstråket startar 2020 och beräknas vara klart i oktober 2022.


Text: Karin Kemi

Bild: Luleå kommun

25 januari 2019

Logotyp