Effektivare med digitala lösningar

Det kommer varken att finnas skatteintäkter eller arbetskraft för att producera välfärd på samma sätt som idag. Ett sätt att effektivisera kommunens arbete är genom fler digitala lösningar.

En extern arbetsgrupp har arbetat med att se över Luleå kommuns ekonomi och digitalisering. Uppdraget har varit att peka på utmaningar som måste hanteras men också tänkbara vägar framåt. Den tredje december överlämnade arbetsgruppen sin rapport till politiken. Nu startar diskussionen kring hur man skapar en ekonomi i balans utan att medborgarna upplever att det tummas på kvaliteten i välfärdsverksamheten.

Kommundirektör Mikael Lekfalk berättar lite mer om bakgrunden till översynen och vad han ser framöver.

Det kommer inte att finnas resurser för att producera välfärd på samma sätt som idag, varken i skatteintäkter eller arbetskraft. Luleå kommun behöver ställa om verksamheten och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Mikael Lekfalk

Intervju med Mikael Lekfalk

Varför beställde kommunen översynen?
– Enligt SKL:s analys saknar de svenska kommunerna drygt 60 miljarder kronor fram till 2022 om vi ska klara en oförändrad välfärd. Och det handlar inte bara om ekonomin, det kommer också att vara brist på arbetskraft. Det här påverkar även Luleå. Samtliga förvaltningar arbetar ständigt med att se över sin verksamhet så att den fungerar så effektivt som möjligt. Men ibland är det bra att få en extern bild av hur det ser ut i kommunen och vad vi bör göra för att hantera utmaningarna så tidigt och så effektivt som möjligt. Vi behöver tänka annorlunda för att komma framåt.

Hur ska rapportens resultat hanteras?
– Vi måste sätta oss in i rapporten och se hur vi kan omhänderta de synpunkter och eventuella förslag som tas upp. Var vi ska fokusera för att göra mest nytta på lång sikt.

Kan det bli ytterligare effektiviseringar?
– Vi har idag ett effektiviseringsmål på en procent på alla verksamheter. Till våren lägger vi fram en reviderad budget. För att möta de nationella utmaningarna och för att vara rustade inför framtiden skulle kommunen behöva sänka sina kostnader med ytterligare 430 miljoner kronor under 2019–2021. Jag har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna ta fram förslag på åtgärder, där vi bland annat ska titta på hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Att fortsätta som idag är inte ett alternativ, vi kommer varken ha pengar eller personal till det.

– Vi har högre kostnader än andra kommuner inom flera områden. Vi siktar på att bli en av de bästa när det gäller effektivitet. Det vill säga låga kostnader och hög kvalitet. Teknikutvecklingen skapar nya behov hos medborgarna och ger oss också stora möjligheter till verksamhetsutveckling.

Tidigare har det sagts att Luleå kommun har en stark ekonomi. Stämmer inte det?
– 2017 hade Luleå Sveriges femte bästa ekonomi av 290 kommuner. Men när vi ser att stora utmaningar väntar hela kommunsverige de närmsta åren måste vi agera. Allt annat vore ansvarslöst.

Hur ser digitaliseringsarbetet ut inom kommunen idag?
– Redan 2013 tog Luleå initiativ till att bilda en gemensam e-nämnd för länets samtliga kommuner för att underlätta samarbete kring digitaliseringen. Idag har Luleå kommun ungefär 150 e-tjänster och fler kommer till hela tiden. Alla verksamheter arbetar med ny teknik och digitalisering, där bland annat skolan har kommit en bra bit på vägen. Men vi behöver öka takten och titta på fler områden som vi kan utveckla med hjälp av den digitala tekniken.

Läs mer om rapporten "Luleås ekonomi och digitalisering" som presenterades den 3 december.

Läs mer om varför Luleå kommun måste effektivisera.

Läs mer om kommunens digitaliseringsarbete.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock, Snowgarden

03 december 2018

Logotyp