Detaljplaner för verksamheter och bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde bland annat två detaljplaner, ett planuppdrag för brandstationstomten och en färdig detaljplan för del av Storheden.

För att möta upp efterfrågan från näringslivet på nya verksamheter på Storheden har en ny detaljplan tagits fram som kommunfullmäktige föreslås besluta om. Planområdet är på nio hektar och ligger norr om Ektjärnsvägen. Enligt detaljplan kan ytkrävande verksamheter som service, lager, tillverkning eller försäljning etableras på Ektjärns verksamhetsområde.

Behovet är stort för företagsetableringar på Storhedens industrieområdet.

Arbetsutskottet föreslås uppdra stadsbyggnadsnämnden att upprätta en ändrad detaljplan för del av Bävern 1. I och med att brandstationen flyttar till nya lokaler i Porsödalen kommer en av stadens mest attraktiva tomter bli tillgänglig för exploatering. Ärendet återremitterades vid förra sammanträdet eftersom förstudiens status i detaljplanarbetet skulle förtydligas.

Förstudien som kommunen har tagit fram ska användas som ett underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. I sammanfattningen och beskrivningen av ärendet har texten som beskriver förstudiens syfte och innehåll förtydligats. Förstudien föreslår hur kvarteret Bävern och Norra hamn ska utvecklas.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

15 maj 2019

Logotyp