Vallens barnkoloni 

Sommarkollo är för många förknippat med sol, bad och lek i fin lantlig miljö. Men vid tiden för första världskriget och framåt, då tuberkulosen härjade och fattigdomen var utbredd i Sverige, fyllde kolonierna även andra funktioner. Många barn i fattiga familjer erbjöds näringsrik kost, omsorg och möjlighet till återhämtning under sommarmånaderna. 

Även i Luleå var behoven stora och 1917 byggdes den första kolonin på Vallen i Dravelsviken, utanför Ersnäs. Platsen ansågs som lämplig eftersom där fanns långgrund sandstrand, skogklädda höjder och telefonförbindelse. 1918 kunde de första 48 barnen sändas till Vallen för två månaders sommarvistelse. Kolonier inrättades senare även i exempelvis Gäddvik och Måttsund. 

vallen

Matverandan på Vallens barnkoloni 1920. I bakgrunden utedasset. Innan verandan byggdes intogs måltiderna ute på gården vid långbord.

En kommitté, som tillsammans med en dispensärsköterska* och folkskoleinspektör, valde ut de barn som antogs till kolonin. Urvalet gjordes med hänsyn till respektive familjs barnantal, hälsotillstånd, ekonomiska- och andra förhållanden. Man undersökte även om barnen hade tuberkulos eller andra smittsamma sjukdomar. Då många barn var undernärda var kosten viktig och statistiken för de tio första åren på Vallen visar en genomsnittlig viktökning för barnen på 2,47 kg under en sommarvistelse. 

Koloniverksamheten hade sin största utbredning i Sverige under 1930- och 40-talet då föreningar, kommuner och landsting drev sina egna sommarkolonier runtom i landet. Ännu på 1950 talet fyllde kolonierna en viktig funktion då barn från städerna fick komma ut på landet under några veckor. Vid denna tid hade dock sommarkoloni fått en negativ social betydelse för många. 

1958 utredde Luleå barnavårdsnämnd verksamheten. Folkhemmet hade slagit igenom med förebyggande hälsovård, mödravård och barnavård vilket bidrog till minskat behov av sommarkolonier. På Vallen infördes därför förkortad vistelsetid på tre veckor för samman-lagt 120 barn, fördelat på tre perioder under sommaren. 

1990 lades verksamheten ner, trots att många protesterade. Anläggningen var i stort sett outnyttjad fram till 1996 då en kretsloppsskola bildades där. Efter många års tjänst som sommarkollo, med både skratt och en och annan tår av hemlängtan från otaliga barn, lever Vallen fortfarande. 

*Dispensär var förr en inrättning där läkarråd gavs och läkemedel utdelades gratis. Dispensärer inrättades i synnerhet för att bekämpa tuberkulos. 

vallen

SSUH:s Barnkoloni i Måttsund 1930. (SSUH Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund)

vallen

Barnkolonin i Gäddvik 1940, där LKAB-anställdas barn i Malmfälten kunde vistas på somrarna. I bakgrunden Gäddviksbron.

Besök det historiska bildarkivet på webben: bildinternet.lulea.selänk till annan webbplats

FAKTA: Kommunens historiska bildarkiv

  • Luleå kommuns stadsarkiv har cirka en miljon fotografier och negativ i sina samlingar, varav de äldsta är från 1860-talet.
  • Genom det historiska bildarkivet på webben finns nu flera av fotografierna lättillgängliga för alla kultur- och lokalhistoriskt intresserade.
  • Arbetet med att fylla på det historiska bildarkivet på webben pågår fortlöpande.
  • Webbadress: bildinternet.lulea.selänk till annan webbplats

Text: Karin Kemi

Foto: Luleå Stadsarkiv

14 juni 2018

Logotyp