Godkänt betyg för Boskataskolan

Boskataskolans verksamhet fungerar väl och får godkänt betyg, men behöver förbättra sitt pedagogiska erfarenhetsutbyte. Det anser Skolinspektionen, som har granskat och bedömt skolans kvalitet.

– Det betyder mycket att bli granskad av Skolinspektionen, det är då vi får en bekräftelse på om vi är på rätt väg, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan i Luleå kommun.

Boskataskolan är en F-6 skola i stadsdelen Björkskatan som under läsåret 2018/19 har 272 elever.

Själva granskningen går till på det sättet att Skolinspektionen besöker skolan och intervjuar både lärare och rektor. Intervjuer görs också med områdeschef, verksamhetschef samt personal inom barn- och utbildningsförvaltningen som har ansvar för att driva utvecklingsfrågor.

Håller måttet

Syftet i just denna granskning var att se om kvaliteten i rektorns och huvudmannens arbete håller måttet då det gäller att identifiera behov och skapa förutsättningar för att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inspektionen visade att skolans arbete fungerar väl där lärarna ges möjlighet att enskilt, såväl som inom ämnes- och arbetslagen, följa upp och analysera sin undervisning. Boskataskolan har skapat bra forum som möjliggör att lärare kan dela erfarenheter med varandra.

– I vårt arbete med att utveckla tillgängliga lärmiljöer har respektive arbetslag samlats med jämna mellanrum för att utbyta erfarenheter om hur arbetet fungerar, och kan utvecklas, det har varit en givande modell att arbeta efter, säger Anna Berg Wedin, rektor vid Boskataskolan.

Förbättringsområden

I granskningen framkom det att det finns strukturer på Boskataskolan för att utbyta erfarenheter men i dokumentationen av dem sker endast i begränsad omfattning. Skolinspektionen efterfrågar därför en struktur som möjliggör att erfarenheter kan utvecklas till beprövade erfarenheter.

– Det här är något som vi jobbar med just nu, bland annat genom vår digitala plattform där vi kan utbyta erfarenheter. Vi har även nätverksträffar för förstelärarna, vilka nu kommer att få en framträdande roll i arbetet med beprövad erfarenhet, säger Louice Stridsman.

FAKTA

  • Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar både privata och kommunala skolor.
  • Den granskning som gjorts, enligt 26 kap. 19 § skollagen (2010:800), har genomförts på 30 skolenheter runt om i Sverige där Boskataskolan i Luleå är en av dem.
  • Kommunen är huvudman för kommunala skolor och ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

Text och foto: Charlotte Högnelid

14 mars 2019

Logotyp