Så mår Luleåborna enligt ny rapport

Idag släpps en stor rapport om folkhälsan i kommunerna. För Luleås del visar den att bland annat att skolresultaten och den psykiska hälsan har försämrats något, samtidigt som idrottandet, valdeltagandet och cykelmöjligheterna är bland de bättre i landet.

Luleå har generellt bra förutsättningar för att invånarna ska ha en god hälsa. Sådant som bidrar till det är till exempel att Luleåborna ofta har eftergymnasial utbildning och förhållandevis höga inkomster.

De försämrade skolresultaten är sedan tidigare ett prioriterat område för kommunen att jobba särskilt med. Att klara skolan kan beskrivas som en nyckel till ett gott liv. En lyckad skolgång behövs för att få ett jobb, vilket leder till mycket större möjligheter att ha en god hälsa jämfört med att vara arbetslös.

Studenter

Att genomföra skolgången ger bättre förutsättningar att må bra.

Större psykisk ohälsa

Luleåbornas psykiska välbefinnande har sjunkit, liksom i hela landet och särskilt bland unga. Folkhälsomyndigheten har undersökt vad förändringen beror på och kommit fram till att stress över skolan är en av orsakerna till att unga mår sämre. Unga vuxna känner sig oroliga för sin framtida utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden.

De ökade skillnaderna i samhället har också bidragit. Unga som finns i familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar mår sämre. I Luleå är det dock färre unga som finns i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med andra orter.

– God folkhälsa är väldigt viktigt för kommunen, och att unga människor har det bra är prioriterat i allt från kommunens översiktsplan till det arbete som görs i verksamheterna varje dag, säger Maria Nordgren, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.

Fortsatt arbete med jämlikhet

Luleå har en politik för jämlikhet. Syftet är att skapa lika möjligheter för alla. Arbetet för jämlika förutsättningar sker bland annat med sociala investeringar och genom en ledningsgrupp för ökad jämlikhet. I den samverkar kommunens förvaltningschefer över organisationsgränserna. Detta är en del av folkhälsoarbetet.

Användningen av tobak fortsätter att minska i Luleå, liksom i hela landet. Däremot har minskningen gått snabbare i andra delar av landet än i Luleå.

Trots att Luleåbor i alla åldrar sitter stilla mer än genomsnittssvensken är det positivt att många unga deltar i idrott här. Unga mellan 13 och 20 år deltar i Luleå till och med i högre utsträckning än rikssnittet i idrottsföreningar. Förutsättningarna att kunna cykla är också goda i kommunen och fler Luleåbor har fått upp ögonen för Luleås grönområden och natur. Luleå har också ett högt valdeltagande, vilket är en positiv faktor.

FAKTA

  • Öppna jämförelser om folkhälsa görs av Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten.
  • Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner.
  • Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå och finns också uppdelade utifrån kön, ålder och utbildning.

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

06 februari 2019

Logotyp